ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
Download Full Journal
Download by Articles
2005, Vol. 1(1)

Business Cycles in Turkey and European Union Countries: A Perspective to the Membership
Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde İş Döngüsü: Üyeliğe Yönelik Bir Bakış Açısı

Hakan BERUMENT & Zübeyir KILINÇ & Eray M. YÜCEL
İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
The Role of Education in Economic Development

Nazım ÖZTÜRK
Modern Demokrasilerde Yeni Politik Seçkinler: Think Tankler ve Politikadaki Rolleri
New Political Elites in Modern Democracies: Think Tanks and Their Roles in Politics

Fatih KESKİN
Ekofeminizm: Kadın Doğa İlişkisi ve Ataerkillik
Ecofeminism: Woman-Nature Connection and Patriarchy

Oya Beklân ÇETİN
Avrupa Birliği Kimliği ve Türkiye'nin Birliğe Katılımının Yaratacağı Jeopolitik Boyutlar
The Identity of European Union and Geopolitical Consequences of Integration of Turkey

Zeki DUMAN
The Analysis of the Economic and Demographic Incentive System in Israel
İsrail'de Ekonomik ve Demografik Teşvik Sisteminin Analizi

Akram RAHHAL
2001 Krizi Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinin ve Bankacılık Sektörünün Değerlendirilmesi
Assessment of Turkish Economy and Banking Sector After the Period of the 2001 Crises

Ali İhsan YİĞİTOĞLU
Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği
Restructuring of Turkish Financial Management in the European Union Process: Applicability of Multi-Year Budgeting

Ahmet KESİK