ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2009, Vol. 10(10)

Borç Yönetiminde Patronaj Sorunu
Patronage Problem in Debt Management

Haluk EGELİ & Haluk TANDIRCIOĞLU
Siyasal Ahlak Dışı Davranışlara Farklı Bir Çözüm: Anayasal İktisat ve Ahlak Anlayışı
A Different Solution of Political Amoral Behaviours: Constitutional Political Economy and Morality Approach

Mustafa SAKAL & İsmail KİTAPÇI
Çin'de İkili İstihdam Yapısı ve Küresel Etkileri
Chinese Dual Employment Structure and Its Global Impacts

Selma Sevinç ORHAN & Ahmet Can BAKKALCI
Avrupa Birliği'nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler
Flexicurity and Trends in European Union

Özlem ÇAKIR
Türkiye'de Otomotiv Piyasasındaki Özel Tüketim Vergisi İndirimlerinin Maliye Sosyolojisi Açısından Analizi
Fiscal Sociology of Excise Tax Deductions on Automotive Market in Turkey

Duran BÜLBÜL & Işıl Fulya ORKUNOĞLU
Matching with Restricted Preferences
Kısıtlı Tercihler ile Eşleşme

Mustafa Kadir DOĞAN
The Correlation between the Social Genders and Reaction to Tax
Toplumsal Cinsiyet ile Vergiye Karşı Tepki Arasındaki İlişki

Murat ŞEKER
ECO Pazarında Türkiye: 1997-2005 Dönemi Rekabet Gücü Analizi
Turkey in the ECO Market: The Analysis of Competiteveness for 1997-2005

Nevzat ŞİMŞEK & Said Azizullah SADAT
Kırgızistan'da GSM Operatörleri Müşterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma
A Research on Price Perceptions of GSM Operators' Customers in Kyrgyzstan

Kenan ÖZDEN & Kutay OKTAY