ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2010, Vol. 11(11)

Determining Factors of Private Investments: An Empirical Analysis for Turkey
Özel Yatırımları Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz

Kadir KARAGÖZ
Türkiye'de Enflasyonun Oluşumu: ARDL Yaklaşımı
Formation of Inflation in Turkey: ARDL Approach

Tuba ŞAHİNOĞLU & Kenan ÖZDEN & Selim BAŞAR & Hayati AKSU
Yakınsama Hipotezi: Teorik Tartışmalar
Convergence Hypothesis: Theoretical Debates

Reşat CEYLAN
Türkiye'de Koşullu Yükümlülüklerin Kamu Finansman Açıkları Üzerine Etkileri
Effects of Contingent Liabilities on Public Fiscal Deficit in Turkey

Duran BÜLBÜL & Selin ERTÜRK-ATABEY
Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
The Performance Appraisal System and the Termination of Employment Contract in Accordance with Insufficient Performance

Erol AKI & Tunç DEMİRBİLEK
Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalarda Elde Edilen Aritmetik Ortalama Ölçek Orta Noktasına Eşit Midir?
Is The Mean Equal to Scale Neutral in Marketing Researches?

Ahmet BARDAKÇI & Duygu KOÇOĞLU & Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Yönetim İnovasyonu
Management Innovation

Ali SOYLU & Meltem ÖZTÜRK-GÖL
Türkiye İş Kurumu Faaliyetleri ve İşgücü Piyasası İhtiyaçları Arasındaki Uyum
Activities of Turkish Employment Agency and Harmony between Labour Market Demands

Handan KUMAŞ
Sömürü,  Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Hayatının Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve
Pembeleşen Çalışma Hayatı
Women on the Path of Domination from Exploitation, Protection and Positive Discrimination: XXI. Century and Pinky Working Life

Sayım YORGUN
Türkiye'de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)
An Essay on Socio-economic Determinants of Property Crimes in Turkey: Bounds Testing Approach (1970-2007)

Hayati AKSU & Yakup AKKUŞ
Evaluation of Structural Fiscal Transformation Reforms in Turkey: Reform Fatigue and Reform Ownership Problems
Türkiye'de Yapısal Mali Dönüşüm Reformlarının Değerlendirilmesi: Reform Yorgunluğu ve Reformlara Yönelik Sahiplenme Problemi

Hakkı Hakan YILMAZ