ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2010, Vol. 12(12)

Welfare Effects of Electricity Transit
Elektrik Geçişinin Refah Etkileri

Mikulas LUPTACIK & Heinrich OTRUBA
Is There a Stochastic Trend in European Union Emission Trading Scheme Prices?
Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Programı Fiyatlarında Stokastik Bir Eğilim Var Mı?

Don BREDIN & Cal MUCKLEY
Electricity Market Design for Germany
Almanya için Elektrik Piyasası Tasarımı

Ray REES & Sebastian SCHOLZ
Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından Hazar Bölgesi Enerji Ekonomisi ve Hazar Denizini Paylaşım Sorunu
Caspian Region Energy Economics in terms of International Energy Security and Caspian Sea Sharing Problem

İsmail Hakkı İŞCAN
Türkiye ile AB Üyesi Ülkelerin Elektrik Üretim Sektörlerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2000-2006 Dönemi için Uluslararası
bir Karşılaştırma
The Efficiency and Productivity Analysis of Turkish and EU Member States' Electricity Generation Sectors: An Intercountry Comparison
for the Period of 2000-2006

Yetkin ÇINAR
Türkiye Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülâsyon ve Rekabet Politikası
Reform Process, Regulation and Competition Policy in Turkish Electricity Sector

Alparslan A. BAŞARAN & Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi
Relationship between Electricity Consumption and Level of Economic Development in Turkey: A Cross-Section Analysis

Hüseyin AĞIR & Muhsin KAR
Quality of Supply and Efficiency: An Analysis of Portuguese Electricity Distribution Networks
Arz Kalitesi ve Etkinlik: Portekiz Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Analizi

Thomas WEYMAN-JONES & Júlia Mendonça BOUCINHA & Catarina Féteira INÁCIO