ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2010, Vol. 13(13)

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Rekabet: 2002-2007
Efficiency and Competition in the Turkish Banking Sector: 2002-2007

Tuncay ÇELİK & Muhittin KAPLAN
Türkiye'de Büyüme İçin Olası Bir Anahtar: Bilgirişimci
A Possible Key for Growth in Turkey: Computer-Entrepreneurship

Kamil ORHAN
Ekonomik Düzenleme (Regülâsyon), Özelleştirme, İdare Hukuku ve Uluslararası Tahkim Matrisinde Değerlendirmeler
An Evaluation within the Matrix of Economic Regulation, Privatization, Administrative Law and International Arbitration

Sedat ÇAL
Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki
Relations between Values, Mission and Vision Concepts in Strategic Management Process

Mustafa KILIÇ
Export Insurance Policy When Exporting to Lesser-Known Markets
Az Tanınmış Piyasalara İhracatta Uygulanan İhracat Sigorta Politikası

Türkmen GÖKSEL
Türkiye'de Yabancı Ziyaretçi Harcaması ve Turizm Gelirleri İlişkisi: Bir Eş-bütünleşme Analizi (1970 - 2008)
The Relationship of Foreign Visitor Spending and Tourism Incomes in Turkey: A Cointegration Analysis (1970 - 2008)

Cem IŞIK
Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler Mi? Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz
Does The Combination of Government Expenditure Effect on Growth? An Analysis for Turkish Economy

Deniz AYTAÇ & Mehmet Cahit GÜRAN
Yolsuzlukla Mücadelede e- Devlet ve Türkiye'deki Durum
e-Government to Combat Corruption and the Case in Turkey

Filiz GİRAY
Underground Economy and Tax Administration
Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi İdaresi

Keramettin TEZCAN & İlter ÜNLÜKAPLAN
Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Süreç Politikaları Etkileşimi
Political Instability - Economic Process Policies Interaction

Selim ŞANLISOY
İhracatçı Türk Firmalarında Personel Sağlama ve Seçme Yöntemleri ve İnovasyon Performansı İlişkisi: Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri Örneği
Personnel Recruiting and Selection Methods and Its Relations between Innovation Performance of Exporting Turkish Firms: The Case of
Middle Anatolian Exporting Companies Unions

Mustafa KILIÇ & Barış BİLGİNOĞLU