ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2011, Vol. 14(14)

Türkiye'de Adalet Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
Effects of Justice Expenditure on Economic Growth in Turkey

Fatih DEYNELİ
Türk İmalat Endüstrilerinde Yoğunlaşma Oranlarının Belirleyenleri: Bir Dinamik Panel Veri Analizi
Determinants of Industrial Concentration in Turkish Manufacturing: A Dynamic Panel Data Analysis

Burak GÜNALP
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
Consumer Ethnocentrism and Intention of Foreign Product Purchase: A Comparative Analysis on Turkey and Syria

H. Murat MUTLU & Abdüllatif ÇEVİKER & Zeynep ÇİRKİN
Türk Eğitim Sisteminde Vergileme: Denizli İlinde Bir Uygulama
Taxation in Turkish Educational System: A Study in the Province, Denizli

Ersan ÖZ & Selçuk BUYRUKOĞLU
OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi
Examining the Structural Evaluation of VAT and Its Last Harmonization Efforts in OECD Countries

Ali ÇELİKKAYA
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları: Kırgızistan'da Bir Araştırma
Financial Problems of SMEs: A Survey in Kyrgyzstan

Önder MET
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Bilincinin Oluşturulmasında Ailenin Rolü
The Role of Family in Creating Awareness of Sustainable Development and Environment

Sibel ERKAL & Şükran ŞAFAK & Canan YERTUTAN
İçsel Büyüme Modelleri ve Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Konumları
Endogenous Growth Models and the Positions of Developing Countries in Globalization

Cemil ÇİFTÇİ & Gökhan AYKAÇ
Measuring the Efficiency of Turkish Universities Using Measure-Specific Data Envelopment Analysis
Ölçüt Odaklı Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Türk Üniversitelerinin Etkinlik Ölçümü

Aydın ULUCAN
Türkiye'de e-İmza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-İmza Uygulamaları
Legal Regulations in the Field of e-Signature and Practices of e-Signature in Some Public Organisations in Turkey

Mustafa GÜLER & Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Kamu Açıklarının Politik Ekonomisi
The Political Economy of Public Deficit

Enver Alper GÜVEL & Aylin KOÇ