ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2011, Vol. 16(16)

The Effects of Terror and Violence on Entrepreneurs in the Eastern and South-eastern Regions of Turkey: A Field Research
Terör ve Şiddettin Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Girişimciler Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması

Abdurrahim EMHAN
Türkiye'de Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Services Trade and Economic Growth Relationship in Turkey

Erol ÇAKMAK & Eda BOZKURT & Hayati AKSU & Ömer Selçuk EMSEN
Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye'de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi
The Role and Importance of Public Administration in Turkey in Terms of the National Development Problematique

Uğur SADİOĞLU & Mustafa Kemal ÖKTEM
Ülke Riski, Derecelendirme Kuruluşları, Aksaklıklar ve Yeni Düzenlemeler
Country Risk, Rating Agencies, Problems and New Arrangements

Timur Han GÜR & Hüseyin ÖZTÜRK
Katma Değer Vergisi, Enflasyon Oranı ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkilerin Dinamik Analizi
The Dynamic Analysis of the Relationship between Value Added Tax, Inflation Rate and Public Expenditures

İbrahim ARISOY & İlter ÜNLÜKAPLAN
Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans: TCMB Örneği
Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: The Case of CBRT

Hakan DEMİRGİL
Reel Döviz Kuru İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği
The Relationship between Real Exchange Rate and Employment: The Case of Turkish Manufacturing Industry

Nilgün ACAR BALAYLAR
Financial Socialization of College Students: A Comparison of University Students in Ankara and Florida
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Sosyalizasyonu: Ankara ve Florida'daki Öğrenciler Arasında Bir Karşılaştırma

Zeynep ÇOPUR & Michael S. GUTTER
An Investigation on the Relationship between Government Size and Unemployment Rate: Evidence from OECD Countries
Kamu Hacmi ve İşsizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme: OECD Ülkeleri Örneği

Ahmet AYSU & Gökhan DÖKMEN
Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal Reformların Yayılması: Açık Toplum Enstitüsünün Rolü
Diffusion of Neo-Liberal Reforms in Public Administration in the Context of Policy Transfer: The Role of the Open Society Institute

Mehmet Zahid SOBACI
Alternative Measures of Rate of Capacity Utilization for the Turkish Economy: A Comparative Analysis in Means of Adequacy
for Empirical Investigation and Growth Models
Türkiye Ekonomisinde Kapasite Kullanım Oranlarının Alternatif Ölçüleri: Ampirik Çalışmalar ve Büyüme Modellerine Uygunluk Açısından
Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Benan ERES