ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2012, Vol. 17(17)

Finansal Sisteme ve Reel Kesime Yönelik Düzenleme Politikaları: Uygulama Nedenleri, Yöntemleri, Maliyetleri ve Avrupa
Birliği ile Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
The Regulation Policies on the Financial and Real Sectors: Application Reasons, Methods, Costs and an Evaluation on Turkey and
European Union

Cüneyt DUMRUL & Yalçın PAMUK
e-Katılım Kavramı ve Süreci: Kamu Siyasa Oluşum Sürecine Vatandaş Katkısının Olabilirliği
e-Participation Concept and Practice: The Feasibility of Citizen Engagement in Public Policy Formation

Naci KARKIN
Türkiye'de Telekomünikasyon Altyapısının Ekonomik Gelişmişliğe Etkisi: Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi
Effects of Telecommunications Infrastructure on Economic Development in Turkey: A Geographically Weighted Regression Approach

Fatma ZEREN & Asuman KOÇ-YURTKUR
The Scope of e-Government in the European Union and Potential Applications to the Water Framework Directive
Avrupa Birliği'nde e-Devletin Kapsamı ve Su Çerçeve Yönergesi İçin Potansiyel Uygulamalar

George N. ZAIMES & Kallopi KALAMPOUKA & Dimitris EMMANOULOUDIS
Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve
Değerlendirilmesi
A Study on the Accounting Professionals: Demographic Status, Professional Problems and Evaluation

Özgür BİYAN
İran'da e-Devlet
e-Government in Iran

Kheyrollah SARBOLAND
Erkeklerin Evde Enerji ve Su Tasarrufu Konusundaki Alışkanlık ve Satın Alma Odaklı Davranışlarının İncelenmesi
An Investigation into Men's Domestic Habitual and Purchase Related Energy and Water Conservation Behaviours

Ayfer AYDINER-BOYLU & Canan YERTUTAN
e-Devlet Projelerinin Yönetilmesi: PolNet Projesi Örneği
Managing e-Government Projects: A Case Study of PolNet Project

İlker PEKGÖZLÜ
Türkiye'de Dolarizasyon Süreci ve Döviz Kuru Belirsizliği İlişkisi
The Relationship between Dollarization Process and Exchange Rate Uncertainty in Turkey

Erşan SEVER
e-Devlet Çalışmalarına Bir Örnek: "e-İçişleri Projesi"
An Example of e-Government Studies: e-Interior Project

Şafak BASA
Mobilya Endüstrisinde Kârlılığı Etkileyen Faktörlerin UTADIS Yaklaşımı ile Belirlenmesi
Determination of the Factors Effecting the Profitability in Furniture Industry Using UTADIS Approach

Mehmet ÇOLAK & Aydın ULUCAN
Türkiye'de Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği (1970-2008): Ekonometrik Bir İnceleme
Defence, Health and Education Expenditures and Income Inequality in Turkey (1970-2008): An Econometric Analysis

Gül AKSOĞAN & Adem Yavuz ELVEREN
Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik İstikrarın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
The Effect of Political Stability on Economic Growth in Developing Countries

Timur Han GÜR & Hale AKBULUT
Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü: Türkiye Örneği
The Role of Migrants' Remittances in Foreign Trade: The Case for Turkey

Ayhan GENÇLER & Murat ÇİFTÇİ