ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2012, Vol. 18(18)

Expectation of Privacy in Cyberspace: The Fourth Amendment of the US Constitution and an Evaluation of the Turkish Case
Sanal Ortamda Mahremiyet Beklentisi: Amerikan Anayasası'nın Ek Dördüncü Maddesi ve Türkiye'deki Durumun Değerlendirilmesi

İlker PEKGÖZLÜ & Mustafa Kemal ÖKTEM
Dış Finansal Liberalleşme Sonrası Türkiye'nin Dış Borç Dinamiğindeki Değişmeler: Bir Literatür Araştırması
Changes at Foreign Debt's Dynamic of Turkey after the External Financial Liberalization: A Literature Research

Abdullah TAKIM
Türkiye'de e-Devlet: İl Düzeyinde Bir Analiz
e-Government in Turkey: An Analysis of Provincial Level

Uysal KERMAN & Yakup ALTAN & Mehmet AKTEL & Oğuzhan ÖZALTIN
Kayıt Dışı Ekonomi ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği (2000/1 - 2011/2)
The Relationship between Shadow Economy and Unemployment: Turkey Case (2000/1 - 2011/2)

Taha Bahadır SARAÇ
Türkiye'de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Comparative Evaluation of Advance Tax Payment in Turkey

Semih ÖZ
Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Cezalarına İlişkin Görüşlerine Yönelik Bir Alan Çalışması
Certified Financial Consultant (CFA)'s Tax Penalty Research Perspectives

Mahmut YARDIMCIOĞLU & Özlem ÖZER
Hollanda Hastalığı: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
Dutch Disease: An Application on Developing Countries

Ayşe ARI & Burcu ÖZCAN
Finansal Piyasalarda Kurumsal Regülâsyon
Corporate Regulation in Financial Markets

Abdüllatif ŞENER
Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım Sorunu: Makroiktisat Kapsamlı Kavramsal Analiz
A Problem of Common Approach to Conception of Hidden Economy: Conceptual Analysis in Extent of Macroeconomics

Elşen BAĞIRZADE