ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2013, Vol. 19(19)

An Analysis of Academic Performance: Could Family Income and Medium of Instruction Be Determinants?
Akademik Performansın Bir Analizi: Aile Geliri ve Eğitim Dili Belirleyici Olabilir mi?

Seyit Mümin CİLASUN
Ekonominin Dış Ticarete Açıklık Derecesi ve Üretim/Enflasyon Ödünleme İlişkisi
The Relationship between the Degree of Openness to Trade of an Economy and the Output/Inflation Trade-off

Ayşen ARAÇ
Ekonomik Gerçeklik Olgusu: Yeni Kavramsal Yaklaşım
A Case of Economic Reality: A New Conceptual Approach

Evez BAYRAMOV
Publication Performance and Student Quality of Turkish Economics Departments
Türkiye'de İktisat Bölümlerinin Yayın Performansı ve Öğrenci Kalitesi

Mustafa Kadir DOĞAN & Tolga YÜRET
Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi
Motor Vehicles Tax Proposal for the Solution of Financial Problems of Local Governments

Ahmet ULUSOY & Tekin AKDEMİR
OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
Dutch Disease in the OPEC Countries: An Econometric Analysis of the Relationship between Oil Prices and Economic Growth

Fatih YARDIMCIOĞLU & Ahmet GÜLMEZ
Biçimsel Olmayan Mentorluk Yoluyla Öz-Etkinliğin Artırılması
Promoting Self-Efficacy through Informal Mentoring

Nurettin İBRAHİMOĞLU
Kariyer Tercihi Probleminin Yapısal bir Modeli ve Riske Karşı Tutumlar: Olasılıklı DEMATEL Yöntemi Temelli Bütünleşik bir
Yaklaşım
A Structural Model of Career Preference Problem and Attitudes Towards Risk: A Hybrid Approach based on Stochastic DEMATEL
Method

Yetkin ÇINAR
The Linkage between Knowledge Intensive Innovation and Export in SMEs: An empirical study based on Turkish
manufacturing SMEs
Bilgi Yoğun İnovasyon ile KOBİlerde İhracat Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayii Sektöründeki KOBİler Üzerine Bir Ampirik Çalışma

Furkan METİN & Levent VURGUN
Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Single Parent Families: Problems and Solutions

Ayfer AYDINER-BOYLU & Hülya ÖZTOP
Toplantı Yönetimi: Kamu Yönetiminde Karar Almanın Dayanılmaz Hafifliği
Meeting Management: The Unbearable Lightness of Decision Making in Public Administration

Mustafa Kemal ÖKTEM & Ali Murat ÖZDEMİR
Türkiye'de Sübjektif Yoksulluk Profili: 2003-2008
Subjective Poverty Profile in Turkey: 2003-2008

Alparslan A. BAŞARAN & Murat ÇETİNKAYA
Otel Sektöründe Yenileme Yatırımlarının Finansmanı: Marmaris'te Bir Araştırma
Financing of Renewal Investments in Hotel Industry: A Research in Marmaris

Önder MET & İsmail Mert ÖZDEMİR & Barış ERDEM
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi
Efficiency Analysis in the Turkish Banking Sector

Hakan BEKTAŞ
Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerinin Marka Algıları ve Müşteri Sadakati Çerçevesinde İncelenmesi
Examination of Customer Value in Banking Sector in the Framework of Brand Perceptions and Customer Loyalty

Leyla ÖZER & Bahar Gözde BURUL & Beyza GÜLTEKİN
Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci
A Study on Tax Perception and Tax Consciousness: Tax Perception and Consciousness of Students in the Faculty of Economics and
Administrative Sciences

Metin SAĞLAM
Budget Deficits and Democracy: The Case of Turkey
Bütçe Açıkları ve Demokrasi: Türkiye Örneği

Hakan HOTUNLUOĞLU & Recep TEKELİ
"İş Etiği"nin Akademik Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye'deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma
How Does the Academic Pattern of Business Ethics Progress? A Study on Academic Studies in Turkey

Erdal AKDEVE & Mehmet Ali KÖSEOĞLU