ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2005, Vol. 2(2)

A Comparison of the Effects of the Chernobyl and Three Mile Island Nuclear Accidents on the U.S. Electric Utility Industry
Çernobil ve Three Mile Island Nükleer Kazalarının Amerikan Elektrik Şirketleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

İsmail AKTAR
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Parasal Kriz Teorileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Some Evaluations on the Currency Crisis Theories and Developing Countries

Ömer EMİRKADI
Türk Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomilerinin Değerlendirilmesi: Eşbütünleşme Analizi
The Measurement of Scale Economies in Turkish Insurance Sector: Cointegration Analysis

Fatih YÜCEL & Melek AKDOĞAN
Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Analiz
A Comparative Analysis on the Sectoral Competitiveness and Foreign Trade Structure of Turkey, The Czech Republic, Hungary, Poland
and Estonia

Levent KÖSEKAHYAOĞLU & Gökhan ÖZDAMAR
An Assessment of Turkey's Integration to European Union
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Bütünleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme

Vuslat US
Türkiye'de Otomotiv Sektörü Dış Ticaretinin Gelişimi
The Development of Foreign Trade of Automotive Sector in Turkey

Okyay UÇAN
Sermaye Kaçışı Problemi Karşısında Değişen Vergileme Anlayışı
Changing Taxation Concept in the View of Capital Flight Problems

Birol KARAKURT
Yoksulluk Sadece Devletin Sorunu Mu? Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme
Is Poverty Only Government's Problem? The Evaluation from The Aspects of Public Expenditure

Asuman ALTAY
Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Durumu ve Reorganizasyon Arayışları
The Current Situation of Social Security in Turkey and Reorganization Efforts

Ersan ÖZ