ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2013, Vol. 20(20)

Vakıf Üniversitelerinde Ücretler
Tuition at Foundation Universities

Tolga YÜRET
Finansal Tabloların UFRS'ye Çevrimi
IFRS Cycle of Financial Statements

Mahmut YARDIMCIOĞLU
Kamu Kurumlarında e-İşe Alım İçin İlk Adım: Gazete İlanlarından e-İlan'a Geçiş
Towards e-Recruitment in Public Sector: From Newspaper Advertisement to e-Posting

Hakan DULKADİROĞLU & Mehmet Emin ALTUNDEMİR
Institutional Rigidities and Their Effects on Labor Demand in Turkey
Kurumsal Katılıklar ve Türkiye'de Emek Talebine Etkileri

Selçuk GÜL
Türkiye'de Döviz Kuru Hareketlerinin İç Fiyatlara (İthalat Fiyatları, ÜFE ve TÜFE) Geçişi
Pass-Through into Domestic Prices (Import Prices, PPI, CPI) of Exchange Rate Movements in Turkey

Sabri AZGÜN
Oil Price Fluctuations and Changing Comparative Advantage
Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ve Değişen Mukayeseli Üstünlükler

Mukhriz Izraf Azman AZIZ & Nor'Aznin Abu BAKAR
Evaluation of the Adequacy of the Trade Theories' Assumptions to Explain the Impact of NICs/Regions on International
Trade
Ticaret Teorileri Varsayımlarının Yeni Endüstrileşen Ülkelerin Uluslararası Ticaret İçerisindeki Etkisini Açıklama Yeterliliklerinin
Değerlendirilmesi

Levent VURGUN & Furkan METİN
F.A. Hayek and Ordoliberalism: A Comparative Study
F.A. Hayek ve Ordoliberalizm: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Nazmi Tolga TUNCER
Mülkiyet Hakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme
The Relationship between Property Rights and Economic Growth: An Empirical Analysis on EU Countries

Ahmet Yılmaz ATA & Ahmet ŞAHBAZ
Ödemeler Bilançosu Aşamaları Hipotezi: Parametrik Olmayan Bir Yaklaşım
Balance of Payments Stages Hypothesis: A Non-Parametric Approach

Serkan ERKAM & Mustafa Umur TOSUN
Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabeti Bozucu Fiyat Uygulamaları: Yıkıcı Fiyatlandırma ve Düzenleyici Yaklaşımlar
Anti-competitive Pricing Practices in Electronic Communications Sector: Predatory Pricing and Regulatory Approaches

Yasin ALTUNSARAY & Orhan ÜNAL
Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Effects of Being in the Index Scope on the Stock Returns: An Application on BIST Dividend 25 Index

İsmail MAZGİT
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Katma Değer Vergisi: Yakınsama Gerçekleşiyor Mu?
Value Added Tax in EU Members Countries and Turkey: Has Convergence Occurred?

Hülya KABAKÇI-KARADENİZ
Türkiye'de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri
Government Interventions and Regulations on Credit Cards Market in Turkey

Ahmet Burçin YERELİ & Ali Fuat KOÇ