ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2014, Vol. 21(21)

Türkiye İçin Politik İstikrarsızlık Endeksleri: 1955-2009 Dönemi
Political Instability Indices for Turkey: The Period of 1955-2009

Erdinç TELATAR & Niyazi CANGİR
Kamu Üniversitelerinde Örgüt Kültürlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research for Studying Organizational Cultures in State Universities

Hürcan KABAKÇI
Kamu Alacaklarının Korunma Yöntemleri ve Bir Değerlendirme
The Protection Methods of Public Claims and an Appreciation

Hakan AY & Tülay BARAN
Patent Harcamaları ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
The Relationship of Patent Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey

Cem IŞIK
Türkiye'de Cari Açığın Belirleyicilerinin Ampirik Analizi
An Empirical Analysis of Determinants of the Current Account Deficit in Turkey

Aydanur GACANER-ATIŞ & Fatih SAYGILI
Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012
Financial Development and Income Inequality: The Turkish Case, 1980-2012

Zafer KANBEROĞLU & Mehmet Akif ARVAS
Work-Family Conflicts of Practitioners of Accountancy: Practice of Diyarbakir
Muhasebe Meslek Mensuplarında İş - Aile Çatışması: Diyarbakır Örneği

Mustafa ZİNCİRKIRAN & Hidayet TİFTİK
Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinin İhracatı - Zaman Serisi Analizi
Turkish Manufacturing Industry Sectors' Exports - A Time Series Analysis

Güzin BAYAR & Selman TOKPUNAR
Eğitim, Sağlık ve Teknoloji Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Test Yaklaşımı
The Impacts of Education, Health and Level of Technology on Economic Growth: ARDL Bounds Test Approach

Harun YAKIŞIK & Ahmet ÇETİN
Kirlilik Emisyonu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Türkiye İçin "Kirlilik Sığınağı Hipotezi" Testi
Foreign Direct Investments and Pollution Emissions: "Pollution Haven Hypothesis" Test for Turkey

Ahmet ŞAHİNÖZ & Zahra FOTOUREHCHI
İşçi Dövizlerinin Kırgızistan Açısından Değerlendirilmesi: Göçmen İşçiler Araştırması
Evaluation of Remittances in terms of Kyrgyzstan: A Migrant Workers Survey

Yaşar AYYILDIZ
İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde Gelir/Servet Kısıtı ve Sonuçları: Yoksulluk, Gecekondu Olgusu ve TOKİ İçin Bazı
Öneriler
Income/Wealth Constraint in Mortgage Finance and its Consequences: Some Suggestions for Poverty, Shanties and TOKI

Yener COŞKUN & Kürşat YALÇINER
Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi
An Empirical Analysis of Communication Demand by Households in Turkey

Ahmet Burçin YERELİ & Işıl Fulya ORKUNOĞLU-ŞAHİN
Türkiye'de Vergi Denetim Sistemi ve Sistemin Aksaklıklarının Değerlendirilmesi
Tax Audit System in Turkey and Evaluating Disruptions of the System

Zuhal ERGEN & Leman KILINÇKAYA
The Uncounted Who Wish to Work - Distinct to the Unemployed or Similar?
İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar ve İşsizler: İşsizlik Tanımı Genişletilmeli mi?

Seçil KAYA-BAHÇE & Emel MEMİŞ