ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2014, Vol. 22(22)

Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi
External Debt Sustainability in Turkish Economy: Co-integration Analysis

Sinan ÇUKURÇAYIR
Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama
The Role of Information Technologies on the Tax Awareness Formation: An Application for Izmir Province

Haluk EGELİ & Funda DİRİL
Dijital Kamusal Mallar
Digital Public Goods

Özay ÖZPENÇE
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on the Differences of Performance Based Budgeting and Other Budgeting

Elif Ayşe ŞAHİN-İPEK & Mustafa SAKAL & Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
The Syrian Energy Policies of the "Four Seas" and Their Geopolitical Repercussions
Suriye'nin "Dört Deniz" Enerji Politikaları ve Bu Politikaların Jeopolitik Yansımaları

John KARKAZIS & Ioannis VIDAKIS & Georgios BALTOS
Seniority: A Blessing or A Curse? The Effect of Economics Training on the Perception of Distributive Justice
Kıdemli Öğrenci Olmak: Bir Lütuf Mu Yoksa Bir Lanet Mi? İktisat Eğitiminin Dağıtıcı Adalet Algısı Üzerine Etkisi

İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ
Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması
In the Light of Accounting Based Prediction Models, Comparatives of Financial Distress and Bankruptcy

İhsan KULALI
Türkiye'de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli
Social Policy and Foster Family Care Model in Turkey

Leman ERDAL
Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi (SAGP)'nin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi
Testing Purchasing Power Parity Hypothesis (PPP) for OECD Countries

Reşat CEYLAN & Hakan ULUCAN
Çok Özellikli Ürünlerin Testinde Makine Seçim Optimizasyonu İçin Kısıt Programlama Uygulaması
Optimization of Equipment Selection for Testing Multiple Attribute Products Using Constraint Programming

Onur KOYUNCU
Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Bazında Kârlılık ve Temel Giderler İlişkisi: 1998-2009 Dönemi
The Relationship between Profitability and Basic Expenses in Scale Level of Turkish Manufacturing Sector: 1998-2009

Cemil ÇİFTÇİ
Balkan Piyasalarını Hedef Alan Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Arasında Rekabet: NABUCCO-Güney Akım ve Trans-Adriyatik
Boru Hattı (TAP) Projeleri Örneği
Competition between Natural Gas Pipeline Projects That Target Balkan Markets: In the Case of NABUCCO-South Stream and Trans-
Adriatic Pipeline (TAP) Projects

Volkan ÖZDEMİR
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Catastrophic Health Expenditure in Turkey

Ahmet Burçin YERELİ & Altuğ Murat KÖKTAŞ & Işıl Şirin SELÇUK
AB Ülkeleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Histeri Etkisi: RATCHET Modeli Analizi
Hysteresis Effect in Selected EU Countries and Turkey Labour Market: RATCHET Model Analysis

İbrahim TOKATLIOĞLU & Fahriye ÖZTÜRK & Hakan Naim ARDOR
Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi
The Relationship between CO2 Emissions and Energy R&D Expenditures in the Transport Sector

Nihat IŞIK & Efe Can KILIÇ
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
The Relationship between Institutional Structure and Economic Growth: The Case of Turkey

Seyfettin ARTAN & Pınar HAYALOĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Budget Estimates of Ministry of National Education from the Point of Accuracy Principle

Sibel ÖZCAN & Mustafa Umur TOSUN
Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Mikro-Veri Analizi
The Determinants of Capitalization Rates in Housing Sector: A Micro-Data Analysis of Turkey

Abuzer PINAR & Murat DEMİR
2008 Avro Krizine Post-Keynesyen Bir Bakış
A Post-Keynesian View on 2008 Euro Crisis

Ferda DÖNMEZ-ATBAŞI