Download by Articles
Download Full Journal
2015, Vol. 23(23)

Finansal Sıkıntının Tanımı ve Piyasa Odaklı Çözümleri: Borç Yapılandırma, Varlık Satışı ve Yeni Sermaye
Enjeksiyonu
Definition and Market Oriented Solution of Financial Distress: Debt Structuring, Asset Sales and New Capital Injection

Hakan BİLİR
The Views of Tokat Tax Office Employees Regarding the Rights and Obligations of Taxpayers
Tokat Vergi Dairesi Çalışanlarının Mükellef Hak ve Ödevlerine İlişkin Görüşleri

Deniz ŞAHİN & Elvan CENİKLİ
Ekonomik Krizlerin Değişmeyen İmdatçısı: Maliye Politikası
Unchanging Rescuer of Economic Crises: Fiscal Policy

Hüseyin ŞEN & Ayşe KAYA
Domestic Saving and Tax Structure: Evidence from Turkey
Yurtiçi Tasarruflar ve Vergi Yapısı: Türkiye Örneği

Savaş ÇEVİK
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir
İnceleme
A Study for Income Distribution and Relative Poverty on Temettuat Records of Sorgun Township in 19th Century

Ahmet Burçin YERELİ & Altuğ Murat KÖKTAŞ & Işıl Şirin SELÇUK
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly