ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
2015, Vol. 23(24)

Kırgızistan'da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi ve Perspektifleri
Women Entrepreneurship in Kyrgyzstan: Situation Analysis and Perspectives

Seyil NAJIMUDINOVA
Tek Fiyat Kanunu ve Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezine İlişkin Ampirik Bulgular: Bir Literatür Taraması
Empirical Findings on the Law of One Price and the Purchasing Power Parity Hypothesis: A Literature Review

Giray GÖZGÖR
Regional Convergence in Turkey Regarding Welfare Indicators
Türkiye'de Refah Göstergelerine Göre Bölgesel Yakınsama

Seda ÖZGÜL & Metin KARADAĞ
Yoksulluk ve Yoksulluk Geçişlerinin Belirleyenleri: Türkiye Örneği
Poverty and the Determinants of Poverty Transitions: The Case of Turkey

Başak DALGIÇ & Pelin VAROL-İYİDOĞAN & Aytekin GÜVEN
Dynamic Efficiency of Turkish Banks: A DEA Window and Malmquist Index Analysis for the Period of 2003-2012
Türkiye'deki Bankaların Dinamik Etkinliği: 2003-2012 Dönemi için VZA - Pencere ve Malmquist Endeksi Analizi

Aziz KUTLAR & Ali KABASAKAL & Adem BABACAN
Alkollü İçecek Vergilerinin Sosyal Maliyetleri Azaltıcı Etkilerinin Bireysel Tutumlar Yönünden Analizi (İstanbul İli Örneği)
Analysing of Mitigating Effects of Spirits Sale Taxes on Social Costs in terms of Individual Attitudes (Istanbul Province Case)

Ufuk GERGERLİOĞLU & Kutluk Kağan SÜMER
Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma
A Study Based on the Generation Differentiations Concerning Service Purchase Intentions for Eco-Hotels

Pınar BAŞGÖZE & Nalan Aslıhan BAYAR
Türkçe ve Yabancı Dilde Marka İsmi Kullanılmasının Algılanan Kalite ve Satın Alma İsteğine Etkisi
The Impact of Turkish and Foreign Language Brand Name Usage on Perceived Quality and Willingness to Buy

Leyla ÖZER & Beyza GÜLTEKİN & Sinem AYDIN
Which Group of Individuals are subjected to Get Long-Term Unemployed During and After a Recession? Evidence from
Turkey
Bir Resesyon Süreci ve Sonrasında Uzun Dönem İşsizliğe Maruz Kalan Gruplar Hangileridir? Türkiye Örneği

Hacı Mehmet TAŞÇI & Ali Rıza ÖZDEMİR & Burak DARICI
Importance of Transport Corridors in Regional Development: The Case of TRACECA
Bölgesel Kalkınmada Ulaştırma Koridorlarının Önemi: TRACECA Örneği

Hilal YILDIRIR-KESER
Download by Articles