ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2015, Vol. 23(26)

Dış Ticarette Ürün/Ülke Çeşitliliği ve Firma Performansı: Türkiye Örneği
Trade Diversification and Firm Performance: The Turkish Case

Başak DALGIÇ & Burcu FAZLIOĞLU
İktisadi Sosyolojiden Yeni İktisat Sosyolojisine: İktisat ve Sosyoloji İlişkisinin Değişen Yüzü
From the Economic Sociology to the New Economic Sociology: The Changing Face of the Relation between Economics and Sociology

Gülenay BAŞ-DİNAR
Gelir ve Mutluluk: Gelir Karşılaştırmasının Etkisi
Income and Happiness: The Effect of Income Comparison

Onur KÖKSAL & Faruk ŞAHİN
Öznel Sosyal Sınıflar ve Ekonomik Eşitsizlikler Hakkındaki Görüşler
Subjective Social Class and Opinions on Economic Inequality

Anıl DUMAN
Nonlinear Dynamics in Term Structure of Interest Rates: Evidence from the Euro Area
Faiz Oranlarının Vade Yapısında Doğrusal Olmayan Dinamikler: Euro Bölgesi Örneği

Ayşen ARAÇ
Turistlerin Tatil Dönemlerinde Sergiledikleri Liminoid Davranışlar
Liminoid Behaviors of Tourists on Vacation Periods

Semra AKTAŞ-POLAT
Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımının, Para Politikasındaki Rolü ve Etkileri
The Role and the Effect of Credit Cards Usage on Monetary Policy in Turkey

Esra KABAKLARLI
Türkiye'de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu
The Signs of Fiscal Decentralisation and Horizontal Inequality Problem in Turkey

Berkan KARAGÖZ
Türkiye İçin Orta Gelir Tuzağından Kurtuluş Önerileri
Suggestions for Overcoming Middle Income Trap in Turkey

Hasan ATİK
Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye'nin Konumu Açısından Bir Değerlendirme
An Evaluation on Middle Income Trap and Turkey's Position

Cemal Caner UYANIK
Orta Gelir Tuzağında Türkiye: 2023
Turkey in the Middle-Income Trap: 2023

Çağla ERKOÇ
Borsa İstanbul'da İşlem Gören İmalat Sanayi Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri
The Determinants of Capital Structure for the Manufacturing Industry Firms Listed in Borsa Istanbul

Nida ABDİOĞLU & Devran DENİZ
Ekonomik Koordinasyon Bağlamında Enflasyon Hedeflemesi ve Mali Disiplin İlişkisi: Türkiye Örneği
Economic Coordination in the Framework of the Relationship between Inflation Targeting and Fiscal Discipline: The Case of Turkey

Hilmi ÇOBAN