ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2016, Vol. 24(27)

Döviz Kuru Oynaklığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği
Exchange Rate Volatility and Economic Growth: The Case of Turkey

Hidayet ÜNLÜ
Sentimental Herding: The Role of Regional and Global Shocks in Egyptian and Saudi Stock Markets
Duygusal Sürü Davranışı: Mısır ve Suudi Arabistan Borsalarındaki Bölgesel ve Küresel Şokların Rolü

Ali GÜVERCİN
Enflasyon-Faiz Oranı Takası: Fisher Hipotezi Bağlamında Türkiye Ekonomisi İçin Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi
The Trade-Off between Inflation and Interest Rate: A Dynamic Least Squares Method for Turkish Economy in the Context of Fisher
Hypothesis

Merter AKINCI & Ömer YILMAZ
Bütçe Kanununa Ekli Vergi Harcamaları Listesinin Mevzuatla Ücret Gelirlerine İlişkin Getirilen Muafiyet, İstisna ve İndirimler
Bağlamında Analizi
Analysis of the Tax Expenditures List Annexed to the Budget Act in the Context of the Exceptions, Exemptions and Discounts that
Pertain to Wages

İlhami ÖZTÜRK
Petrol Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş Petrol Zengini Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Oil Revenues and Economic Growth: A Panel Data Analysis on Selected Oil-Rich Developing Countries

Mehmet DEMİRAL & Harun BAL & Emrah Eray AKÇA
Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği
The Causality Relationship between Government Revenues and Government Expenditures: The Case of Turkey for the Period of 2006-
2015

Hale AKBULUT & Ahmet Burçin YERELİ
Avrupa Birliği'nde Kamu Borç Stokunun Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi
The Impact of Public Debt Stock on Economic Growth in European Union: Panel Data Analysis

Burcu BERKE
Modern Makroiktisadi Uzlaşının Kayıp Ekonomi Politiği: Yerleşik Formalist, Yerleşik Kuramsal ve Yerleşik Politik Uzlaşı
The Loss of the Political Economy of Modern Macroeconomic Consensus: Mainstream Formalist, Mainstream Theoretical and
Mainstream Political Consensus

Selma Sevinç ORHAN
Türk Bankacılık Endüstrisinde Performansın Belirleyenleri ve Politik İstikrarsızlık İlişkisi
The Determinants of Performance in Turkish Banking Industry and Political Instability

Ayşe Elif AY-YALÇINKAYA & Selim ŞANLISOY & Üzeyir AYDIN
Economic Development and Foreign Policy, The Case of Syria 1949-1954
Ekonomik Kalkınma ve Dış Politika, 1949-1954 Suriye Örneği

Mehmet Osman ÇATI
The Econometric Analysis of the Relation between the Current Accounts Deficit and the Budget Deficit of the Social Security
Institution
Cari İşlemler Açığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Açığı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi

Özgür Hakan ÇAVUŞ
Türkiye'nin Asgari Ücret Oranı 'Seçimi': Nedenleri ve Olası Sonuçları
The Choice of Minimum Wage Rate in Turkey: Causes and Potential Impacts

Ali Rıza ÖZDEMİR & Melike Rana DAYIOĞLU
Energy Market Regulations and Productivity: An Examination on OECD Countries between the Years of 1975-2007
Enerji Piyasası Düzenlemeleri ve Üretkenlik: 1975-2007 Yılları için OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

Işıl Şirin SELÇUK & Altuğ Murat KÖKTAŞ