ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2016, Vol. 24(28)

Dünya'da ve Türkiye'de Organ Tedariki ve Nakli: İktisadi Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Organ Procurement and Transplantation in the World and in Turkey: Economic Perspectives, Problems and Recommendations

Alper ALTINANAHTAR
Lübnan Anayasal Düzeninde Egemenlik Dağılımı
The Distribution of the Sovereignty in the Constitutional System of Lebanon

Mehmet Serkan TAFLIOĞLU
Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği
A Survey on Tax Avoidance Perception of Taxpayers and its Demographic Determinants: A Case of Isparta

Serdar ÇİÇEK & Jale SABBAĞ
Türkiye Ekonomisinde Hükümetlerin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Ölçülmesi
The Evaluation of Economic Performances of Governments in Turkish Economy with TOPSIS Method

Selim ŞANLISOY & Mehmet ÇETİN
Yerel Düzeyde Katılımcı Mekanizmalar Olarak Kent Konseylerinin Bilinirlilik ve Etkinlik Düzeylerinin Analizi: Bursa Örneği
Efficiency Level Analysis of City Councils as Participating Mechanisms at Local Level: Bursa Example

Elif KARAKURT-TOSUN & Enes Battal KESKİN & Emel SELİMOĞLU
The Role of ILO's Recommendation of National Social Protection Floors in the Extension of Social Security
Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılmasında Uluslararası Çalışma Örgütünün Ulusal Sosyal Koruma Tabanları Tavsiyesinin Rolü

Özgür Hakan ÇAVUŞ
Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri
The Relationship between Renewable Energy Consumption and Economic Growth: G-20 Countries

İbrahim BAKIRTAŞ & Mümin Atalay ÇETİN
Defining and Measuring Informality: The Case of Turkish Labor Market
Türkiye İşgücü Piyasasında Kayıtdışılığın Tanımı ve Ölçümü

Elif Öznur ACAR & Aysıt TANSEL
Etnik Farklılık ve Kamu Borcu Üzerine Etkileri: Analitik Bir Bakış Açısı
Ethnic Diversity and Effects on Public Debt: An Analytical Point of View

Aylin KONU & Ahmet Yılmaz ATA
In the New Institutional Economics Approach R. Coase and Law, D. North and Social Psychology Context: Pluralist Approach
Opportunities in Economics
Yeni Kurumsal İktisat Tarihi Yaklaşımında R.Coase ve Hukuk, D. North ve Sosyal Psikoloji Bağlamı: Ekonomide Çoğulcu Yaklaşım
Fırsatları

Selma Sevinç ORHAN
Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler
Municipal Bond Banks for Local Government Finance, Ilbank Case and a Proposal for Turkey

Mustafa GÜMÜŞ & Ahmet Burçin YERELİ
Turizm Perspektifinden Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Analizi: Günlük Yaşamdan Turistik Yaşama Yabancılaşma
Döngüsü
Socio-Psychological Analysis of Alienation in Tourism Perspective: The Alienation Cycle from Daily Life to Touristic Life

Semra AKTAŞ-POLAT & Serkan POLAT
İkame Etkisi, Baskı Etkisi ve Bu Etkiler ile Sendikalaşma Eğilimi Arasındaki İlişki
Substitution Effect and Suppression Effect, and the Relationship between These Effects and Willingness to Unionize

Sadık KILIÇ & Kemal YILDIZ