ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2016, Vol. 24(29)

The Effects of Coase's Thought on the Development of the New Institutional Economics
Yeni Kurumsal İktisadın Gelişiminde Coasean Düşüncenin Etkileri

Meryem FİLİZ-BAŞTÜRK
Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi
Credit Risk and Modelling in the Turkish Banking System

Baki DEMİREL
Türkiye'de Mali Müşavirlerin Mükellef Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Factors That Affect Certified Public Accountants' Perspective on Taxpayers' Rights and Tax Administration: A Research
in Turkey

Güneş ÇETİN-GERGER & Feride BAKAR & Adnan GERÇEK
The Visible Hand of Economics: Institutional Chance Performance and Sustainable Institutional Development
Ekonominin Görünür Eli: Kurumsal Değişim Performansı ve Sürdürülebilir Kalkınma

Selma Sevinç ORHAN
Risk Assessment for Accounting Professional Liability Insurance
Muhasebe Mesleği Sorumluluk Sigortaları için Risk Değerlemesi

Şerafettin SEVİM & Birol YILDIZ & Nilüfer DALKILIÇ
Sağlık Harcamaları ve Evrensel Kapsama Açısından Türk ve Alman Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
A Comparative Study of Turkish and German Health Systems According to the Health Expenditure and Universal Coverage

Selin ERTÜRK-ATABEY & Metin MERİÇ
Sağlık Kurumlarında Süreç Danışmanlığının Uygulanabilirliği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
The Applicability of Process Consulting at Healthcare Institutions: An Example of a University Hospital

Orhan ADIGÜZEL & Şükrü KILIÇ
Modelling Crude Oil Price Volatility and the Effects of Global Financial Crisis
Ham Petrol Fiyat Oynaklığı Modellemesi ve Küresel Finansal Krizin Etkileri

Mert URAL
Seçilmiş AB Ülkelerinde ve Türkiye'de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme "Patent Box" Rejimi
Patent Box Regime in Selected EU Countries and Turkey

Işıl Fulya ORKUNOĞLU-ŞAHİN & Ahmet Burçin YERELİ
Political Economy of Poverty in Turkey
Türkiye'de Yoksulluğun Politik İktisadı

Tarık ILIMAN & Recep TEKELİ
Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
The Effects of the Global Crisis on Public Debt: An Assessment on Advanced and Developing Countries

Birol KARAKURT & Tekin AKDEMİR
İktisadi Perspektiften Türkiye'deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
Critical Approach to Knowledge Society Concept in Turkey in the Scope of Economics

Esra DOĞAN & Seher Gülşah TOPUZ
TCMB, FED ve ECB Para Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: 1994-2014 Dönemi Analizi
The Effects of Monetary Policies by CBRT, FED and ECB on Turkish Economy: An Analysis for 1994-2014 Period

Elif ERER & Deniz ERER & Mustafa ÇAYIR & Nasuh Oğuzhan ALTAY