2016, Vol. 24(30)

Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar
Taxable Income and the Practices Disrupting the Structure of Global System in Income Tax

Zeynep ARIKAN & Ahmet İNNECİ
Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Investigation of Domestic and Foreign Investors' Risk Appetite: The Case of Turkey

Taha Bahadır SARAÇ & Ömer İSKENDEROĞLU & Saffet AKDAĞ
Measuring the Extent of European State Aid Control: An Econometric Analysis of the European Commission
Decisions
Avrupa Devlet Yardımı Kontrolünün Kapsamını Ölçmek: Avrupa Komisyonu Kararlarının Ekonometrik Bir Analizi

Fatih Cemil ÖZBUĞDAY & Eric BROUWER
İnovasyon İndeksi Yardımıyla Türkiye'de İllerin Rekabetçilik Analizi: Düzey-III Örneği
Analysis of Competitiveness of Provinces in Turkey with the Help of Innovation Index: Level-III

Yasemin KARADENİZ YILMAZ & Mustafa YILMAZ & Mehmet Emin YİĞİTBAŞI & Orhan ÇOBAN
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik
Bulgular
Determinants of Foreign Direct Investments: Empirical Evidence from Selected East Asia and Pacific Countries

Harun BAL & Emrah Eray AKÇA
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Talebinin Sayma Veri Modelleriyle İncelenmesi: İçsellik Sorunu
Investigation of Health Care Demand in Turkey by Count Data Models: Endogeneity Problem

Canan GÜNEŞ & Mustafa ÜNLÜ & Yasin BÜYÜKKÖR & Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
Türkiye'deki Dış Göç Olgusuna Sosyoekonomik Bir Yaklaşım ve Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması'nın
Olası Etkileri
Socio-Economic Approach to the Foreign Migration in Turkey and Possible Effects of Readmission Agreement with
European Union

Mustafa GÜDER
Dış Göç Olgusunun Düzensiz Göç Gerçeği: Karşılaşılan Etkilere Ekonomik ve Sosyolojik Çözüm Önerileri
Irregular Migration Fact of External Migration: Economical and Sociological Solutions to the Problems Encountered

Selma Aybüke ŞANLIÖZ
Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme
Foreign Immigration Cases and Effects: An Investigation on the Turkey-Syria

Dicle BOZ
Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme
Public Loss: An Evaluation on Turkish Public Higher Education Institutions

Mustafa Umur TOSUN
Ana Akım Büyüme Modeli ve Yakınsama Hipotezlerinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı
An Analysis of the Mainstream Growth Theory and Convergence Hypotheses: A Panel Data Approach

Hakan SARIBAŞ
Bilinçli Tüketim Kavramının Boyutları: Bilinçli Tüketim Davranışının Yeniden Tanımlanması
Dimensions of Conscious Consumption Concept: Redefinition of Conscious Consumption Behaviour

Esna Betül BUĞDAY & Müberra BABAOĞUL
Bulanık Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Efficiencies of OECD Countries by Using Fuzzy Data Envelopment Analysis

Gözde YEŞİLAYDIN & Nesrin ALPTEKİN
Download by Articles
Download Full Journal
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly