ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2016, Vol. 24(30)

Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar
Taxable Income and the Practices Disrupting the Structure of Global System in Income Tax

Zeynep ARIKAN & Ahmet İNNECİ
Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Investigation of Domestic and Foreign Investors' Risk Appetite: The Case of Turkey

Taha Bahadır SARAÇ & Ömer İSKENDEROĞLU & Saffet AKDAĞ
Measuring the Extent of European State Aid Control: An Econometric Analysis of the European Commission Decisions
Avrupa Devlet Yardımı Kontrolünün Kapsamını Ölçmek: Avrupa Komisyonu Kararlarının Ekonometrik Bir Analizi

Fatih Cemil ÖZBUĞDAY & Eric BROUWER
İnovasyon İndeksi Yardımıyla Türkiye'de İllerin Rekabetçilik Analizi: Düzey-III Örneği
Analysis of Competitiveness of Provinces in Turkey with the Help of Innovation Index: Level-III

Yasemin KARADENİZ YILMAZ & Mustafa YILMAZ & Mehmet Emin YİĞİTBAŞI & Orhan ÇOBAN
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular
Determinants of Foreign Direct Investments: Empirical Evidence from Selected East Asia and Pacific Countries

Harun BAL & Emrah Eray AKÇA
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Talebinin Sayma Veri Modelleriyle İncelenmesi: İçsellik Sorunu
Investigation of Health Care Demand in Turkey by Count Data Models: Endogeneity Problem

Canan GÜNEŞ & Mustafa ÜNLÜ & Yasin BÜYÜKKÖR & Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
Türkiye'deki Dış Göç Olgusuna Sosyoekonomik Bir Yaklaşım ve Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması'nın Olası Etkileri
Socio-Economic Approach to the Foreign Migration in Turkey and Possible Effects of Readmission Agreement with European Union

Mustafa GÜDER
Dış Göç Olgusunun Düzensiz Göç Gerçeği: Karşılaşılan Etkilere Ekonomik ve Sosyolojik Çözüm Önerileri
Irregular Migration Fact of External Migration: Economical and Sociological Solutions to the Problems Encountered

Selma Aybüke ŞANLIÖZ
Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme
Foreign Immigration Cases and Effects: An Investigation on the Turkey-Syria

Dicle BOZ
Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme
Public Loss: An Evaluation on Turkish Public Higher Education Institutions

Mustafa Umur TOSUN
Ana Akım Büyüme Modeli ve Yakınsama Hipotezlerinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı
An Analysis of the Mainstream Growth Theory and Convergence Hypotheses: A Panel Data Approach

Hakan SARIBAŞ
Bilinçli Tüketim Kavramının Boyutları: Bilinçli Tüketim Davranışının Yeniden Tanımlanması
Dimensions of Conscious Consumption Concept: Redefinition of Conscious Consumption Behaviour

Esna Betül BUĞDAY & Müberra BABAOĞUL
Bulanık Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Efficiencies of OECD Countries by Using Fuzzy Data Envelopment Analysis

Gözde YEŞİLAYDIN & Nesrin ALPTEKİN