ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2017, Vol. 25(31)

Terör Olaylarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi
The Effects of Terrorist Attacks on Financial Markets

Özge KORKMAZ & Deniz ERER & Elif ERER
Türkiye Vatandaşlarının Kırgız ve Kırgızistan İmajına Yönelik Algıları
Turkish Citizens' Perceptions towards Kyrgyz and Kyrgyzstan Image

Azamat MAKSUDUNOV & Murat AVCI
Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Zamana Göre Değişen Parametreli Bir
Analiz
The Relationship between Openness and Unemployment: A Time Varying Parameter Analysis on Selected EU Countries and Turkey

Ramazan EKİNCİ & Osman TÜZÜN & Fatih CEYLAN & Hakan KAHYAOĞLU
OECD Ülkelerinde Kurumsal Kalite ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi
Institutional Quality and Income Inequality Relationship for OECD Countries

Mehmet AVCI & Gizem MUKİYEN-AVCI
Amartya Sen'in Kapasite Yaklaşımı ve İnsan Merkezli Bir Kalkınma Anlayışı
Amartya Sen's Capability Approach and A Human Centred Development View

Mehmet Sedat UĞUR
Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme
Participatory Democracy and Budgeting

Gökhan ÇOBANOĞULLARI & Ahmet Burçin YERELİ
Kurumsal Yaklaşım Perspektifinden İnovasyon ve Yenilikçi Kamu Alımları
Innovation and Innovative Public Procurement from the Perspective of Institutional Approach

Doğan BAKIRTAŞ & Ahmet AYSU
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
The Relationship between R&D Expenditures and Economic Growth for Some Developed and Developing Countries: A Panel Data
Analysis

Yağmur SAĞLAM & Hüseyin Avni EGELİ & Pınar EGELİ
What Determines Labour Movement from Turkey to Europe? Extent of the Situation and Implications
Türkiye'den Avrupa'ya İşçi Göçünü Neler Etkilemektedir? Olayın Kapsamı ve Sonuçları

Meltem İNCE-YENİLMEZ