ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2017, Vol. 25(32)

Türk Kamu Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Katkısı ve Öğrenim Ücretinin Ekonomik Analizi
The Economic Analysis of User Charge and Tuition Fee in Turkish Higher Education

Mustafa Umur TOSUN
Türkiye'de Sektörel Eşitsizlikler ve Sayısal Bölünme İlişkisi
Sectoral Inequalities and Relations with the Digital Divide in Turkey

Hüseyin FİDAN & Halil ŞEN
The Relation between Work Family Life Conflict, Job Performance and Job Stress: A Research on Hotel Employee
İş Aile Yaşam Çatışması, İş Performansı ve İş Stresi Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Ayhan KARAKAŞ & Nilüfer ŞAHİN
Vergi Bilincini Etkileyen Demografik ve Siyasi Faktörler: Kırgızistan Örneği
Demographic and Political Factors Affecting Tax Consciousness: Case of Kyrgyzstan

Raziyahan ABDİYEVA & Tolkun CUMAKUNOVA
Kamu Alacaklarının Tahsilatını Sağlamaya Yönelik Bir Önlem: Tasarrufun İptali Davaları
A Precaution to Ensure the Collection of Public Receivables: Cancellation of Asset Cases

Hakan ARSLANER
Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB
Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma
Investigation of Turkish Tourism Sectors' Financial Performance by Vertical Analysis Method: A Research on BIST Tourism Companies
and CBRT Company Accounts

Erdinç KARADENİZ & Mehmet BEYAZGÜL & Selda DALAK & Fatih GÜNAY
OECD Ülkelerinde Vergi Rekabeti
Tax Competition in OECD Countries

Volkan YURDADOĞ & Murat ALBAYRAK
Determinants of Private Saving Level: Evidence from Turkey
Özel Tasarruf Düzeyinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Mevlüt TATLIYER
Milli Gelirin Vergi Yükü Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1924-2014)
Effects of National Income on Tax Burden: An Investigation on Turkey with an ARDL Bounds Testing Approach (1924-2014)

Ferdi ÇELİKAY
Farklı Gelişmişlik Düzeylerinde Kurumsal Kalitenin Çevre Performansı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz
The Effect of Institutional Quality on Environmental Performance at Different Levels of Development: An Empirical Analysis

Mehmet Hanefi TOPAL & Pınar HAYALOĞLU
The Impact of Air and Noise Pollution on Health Status in Turkey: A Willingness to Pay Approach
Türkiye'de Hava ve Gürültü Kirliliğinin Sağlık Durumu Üzerindeki Etkisi: Gönül Rızasıyla Ödeme Yaklaşımı

Öznur ÖZDAMAR & Eleftherios GIOVANIS
Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketiminin Büyüme Üzerindeki Etkileri: MIST Ülkeleri Karşılaştırması
The Impact of Carbon Emission and Energy Consumption on Economic Growth: A Comparison of the MIST Countries

Mustafa GÜLLÜ & Harun YAKIŞIK