ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2017, Vol. 25(33)

Eğitimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: PISA Katılımcıları Üzerinde Bir Uygulama (1990-2014)
The Effects of Education on Economic Growth: An Application on PISA Participants (1990-2014)

Ömer YALÇINKAYA & Vedat KAYA
Determinants of Economic Growth in Emerging Countries Under Structural Breaks Consideration
Yapısal Kırılmalar Işığında Kalkınmakta Olan Ülkelerde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Ebru Tomris AYDOĞAN & Çağrı Levent USLU & Natalya KETENCİ
Ekonominin Yeni Yüzü: Yaratıcı Ekonomi
The New Face of Economy: Creative Economy

Ülkühan Bike ESEN & Özlem ATAY
Kazakhstan's Competitiveness in the Eurasian Economic Union Market
Avrasya Ekonomik Birliği Pazarında Kazakistan'ın Rekabet Gücü

Nevzat ŞİMŞEK & Hayal Ayça ŞİMŞEK & Daniyar NURBAYEV
Ülke Risk Primi Şokunun Bankacılık Sisteminin Sağlamlığına Etkisi: SVAR Modeli Çerçevesinde Türkiye Örneği
The Effect of Sovereign Risk Premium Shock on Banking System Soundness: The Case of Turkey in the Framework of SVAR Model

Serdar VARLIK
Institutional and Economic Determinants of Denominational Fractionalism and Schism
Mezhepsel Bölünme ve Çeşitliliklerin Kurumsal ve İktisadi Belirleyicileri

Mehmet KARAÇUKA & Martin LEROCH
Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Carbon dioxide Emission, Economic Growth, Energy Consumption Relation: ARDL Bound Testing Approach for Turkey

Fındık Özlem ALPER & Ali Eren ALPER
Underemployment in the Turkish Labor Market
Türkiye İşgücü Piyasasında Eksik İstihdam

Zehra Bilgen SUSANLI
Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Potansiyel Etkisi: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
The Potential Effect of Social Capital on Economic Growth: Structural Fractured Cointegration Analysis for Turkey

Oktay KIZILKAYA
Türkiye'de İşsizlik Sigortası Ödeneği'nden Yararlanan İşsiz Sayısının Düşük Olma Nedenleri: AB Ülkeleri İle Bir
Karşılaştırmalı Bir Analiz
The Causes for the Lower Number of Unemployed People Benefiting from Unemployment Insurance in Turkey: A Comparative Analysis
with EU Countries

Handan KUMAŞ & Oğuz KARADENİZ
2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Performansının Değerlendirilmesi
Evaluation of Tax Performance in Turkey after 2000

Cemil RAKICI & Cansu AYDOĞDU
Great Recession, Financialization and Marxian Political Economy
Büyük Durgunluk, Finansallaşma ve Marksist Politik İktisat

Hasan BAKIR & Görkem BAHTİYAR