2017, Vol. 25(34)

Osmanlı Devleti'nde Mali Bunalım ve Reform
Financial Crisis and Reform in the Ottoman State

Mustafa SAKAL & Ali Gökhan GÖLÇEK
Türk Bankacılık Sisteminde Düzenleme ve Denetlemenin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Analiz
An Analysis on Measuring the Efficiency of Turkish Banking Regulation and Supervision System

Aysel GÜNDOĞDU
Sağlık Düzeyinin Belirleyicilerine Yönelik Mekânsal Bir Analiz: Türkiye İBBS-3 Örneği
A Spatial Analysis for the Determinants of Health Status: The Case of Turkey NUTS-3

Gökçe MANAVGAT & Necmettin ÇELİK
Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?
Understanding Sovereign Wealth Funds: Opportunity or Threat?

Ahmet Burçin YERELİ & İlker YAMAN
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği
The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index

İbrahim Yaşar GÖK & Ozan ÖZDEMİR
Mali Konsolidasyon Büyüme ve İstihdam için Bir Çıpa mı, Mali Tuzak mı? Teorik ve Ampirik Literatür Temelli Bir
Analiz
Is Fiscal Consolidation a New Anchor or a Fiscal Trap for Growth and Employment? A Theoretical and Empirical
Literature Based Analysis

Hüseyin ŞEN & Ayşe KAYA
Türkiye'de İBBS 2 Bölgeleri Arasında Gelir Yakınsaması Var mıdır? Mekânsal Ekonometrik Bir Katkı
Is There Income Convergence between NUTS 2 Territories in Turkey? A Spatial Statistical and Spatial Econometrics
Contribution

Fırat GÜNDEM
Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries

Hayal Ayça ŞİMŞEK & Nevzat ŞİMŞEK
Türkiye'de Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi
Yaklaşımı
Examination of the Relationship between Producer Price Index and Consumer Price Index: ARDL Bounds Testing
Approach

Harun TERZİ & Asiye TÜTÜNCÜ
Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Selected Transition Economies: Quantile Panel-Type
Analysis Approach
Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinde Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kantil Panel Tipi Analizi Yaklaşımı

Mahmut ZORTUK & Semih KARACAN & Noyan AYDIN
Provincial Income Inequality and Spatial Autocorrelation Across Turkish Provinces: 1992-2013
Türkiye'de İl Bazında Milli Geliş Eşitsizliği ve İller Arası Coğrafi Otokorelasyon: 1992-2013

Çağrı Levent USLU
Ticari Dışa Açıklık ve Dış Ticaret Hadleri Dış Borçlanma Üzerinde Etkili mi? Türkiye İçin Bir Analiz
Do Trade Openness and Terms of Trade Have An Impact on External Debt? An Analysis for Turkey

Mehmet BÖLÜKBAŞ & Osman PEKER
An Empirical Analysis of the Determinants of Net Interest Margins of Turkish Listed Banks: Panel Data
Evidence from Post-Crisis Era
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankaların Net Faiz Marjlarının Belirleyicilerinin Ampirik Analizi: Kriz Sonrası Döneminden
Panel Verileri Kanıtları

Özcan IŞIK & Murat BELKE
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly