ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2018, Vol. 26(35)

Mükellef Perspektifinden Vergi Tarifeleri: Türkiye Örneği
Tax Schedules from the Perspective of Taxpayers: Turkey Experience

İhsan Cemil DEMİR
Investigating the Presence of Fisher Effect for the China Economy
Çin Ekonomisi İçin Fisher Etkisinin Varlığının Analizi

Utku ALTUNÖZ
Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma
The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture

Nesrin DEMİR & Nezih Metin ÖZMUTAF
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Bu Harcamaları Belirleyen Faktörler: 2002-2014 Dönemi
Catastrophic Health Expenditures in Turkey and the Determinants of These Expenditures: 2002-2014 Period

Yağmur TOKATLIOĞLU & İbrahim TOKATLIOĞLU
Küresel Stagnasyon ve İktisadi Stagnasyon Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Global Stagnation and a Comparative Analysis of Economic Stagnation Theories

Alpaslan AKÇORAOĞLU
Türkiye'de Yükseköğrenim Finansmanının Özelleştirilmesi
Privatization of Higher Education Finance in Turkey

Semen SON-TURAN
2008 Küresel Krizinin Bireysel Emeklilik Fonları Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey

Orkun ÇELİK & Deniz ERER & Elif ERER
Türkiye'de İşgücüne Katılımda Bölgesel Farklılıklar
Regional Differences in Labour Force Participation in Turkey

Selcen ÖZTÜRK
Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye'de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi
Resistance of Taxpayers and Increasing Assessment of the Sin Taxes in Turkey

Işıl Fulya ORKUNOĞLU-ŞAHİN & Ahmet Burçin YERELİ
Gıda Güvencesizliğinin Bazı Belirleyicileri (Kantil Regresyon Yöntemi ve Sabit Etki Panel Yönteminin Karşılaştırılması)
Some Determinants of Food Insecurity (Comparison of Quantile Regression Method and Fixed Effect Panel Method)

Atilla Ahmet UĞUR & Demet ÖZOCAKLI
Türkiye'de Bölgesel Yakınsamanın 50 Yılı: Yeni Veri Seti ve 1960-2010 Dönemi Analizi
50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010

Orhan KARACA
Türkiye'de Akaryakıt Üzerinden Alınan Vergilerin OECD ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması
The Comparison of Fuel Taxes between Turkey, EU and OECD

Hasan Bülent KANTARCI