ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2018, Vol. 26(36)

The Impacts of Public Expenditure, Government Stability and Corruption on Per Capita Growth: An Empirical Investigation
on Developing Countries
Kamu Harcamaları, Hükümet İstikrarı ve Yozlaşmanın Kişi Başı Büyüme Üzerine Etkileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir
Değerlendirme

Selçuk Çağrı ESENER & Evren İPEK
Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı (NARDL)
The Relationship between Government Spending and Revenue: Nonlinear Bounds Testing Approach (NARDL)

Taner TURAN & Mesut KARAKAŞ
Türkiye'de Hızlı Kentleşen 10 İlin Kentleşme Seviyesi Tespiti Çalışması
Determination of Urbanization Levels for 10 Rapidly Urbanizing Cities of Turkey

Nazife REÇBER & Hatice ŞENGÜL
Risk Toplumunda Seçimler
Elections in Risk Society

Işıl Zeynep TURKAN-İPEK
Demokrasi, Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Kurumların Rolü Üzerine Bir Araştırma
Democracy, Economic Freedoms and Economic Growth: An Investigation on the Role of Institutions

Emrah KOÇAK & Nısfet UZAY
AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü
The Comparative Advantage of Contagion Channels of EU Debt Crisis to Turkish Economy

İsmail ÇEVİŞ & Reşat CEYLAN & Nihal YAYLA
Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries
Eğitim, Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi

Hüseyin ŞEN & Ayşe KAYA & Barış ALPASLAN
Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi
An Analysis of January Effect on Different BIST Indexes in Turkish Stock Markets

Hakan BİLİR
Bitmeyen Kavga: Vergi, Vergide Bir Pasif Direnç Örneği Henry Thoreau
Endless Quarrel: Tax, an Example of Passive Resistance in the Tax Henry Thoreau

İbrahim ÖZMEN
Decentralization and Poverty Reduction: Opportunities and Challenges in Kenya
Yerinden Yönetim ve Yoksulluğun Azaltılması: Kenya'daki Fırsatlar ve Zorluklar

Erol BULUT & Bashir Ismail ABDOW
Çin'in Yükselişi ve Yeni Kapitalizm
The Rise of China and the New Capitalism

Erdem YÖRÜK
Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Kârlılık İlişkisi
Capital Adequacy and Profitability Relationship for Foreign Deposit Banks in Turkey

Nilgün ACAR-BALAYLAR & Mehmet Ozan ÖZDEMİR
Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0
Industry 4.0, Turning Point in the Global Competition in Terms of Turkey

Mehmet Fatih YALÇIN
Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye
Turkey's Proceed on Industry 4.0

Sıla GENÇ
Sanayi 4.0: Türkiye Açısından Fırsatlar ve Tehditler
Industry 4.0: Chances and Threats from the Point of Turkey

Kazım Can KOCA
Sanayi 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Açısından Etkileri
Industry 4.0 and its Impact on Turkish Economy

Halit AYDEMİR