ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2018, Vol. 26(37)

Commons ve Mitchell'in "İktisat" ve "Birey" Anlayışları
The Conceptions of "Economics" and "Individual" in Commons and Mitchell

Hüsnü BİLİR
Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: MENA Ülkeleri Üzerine Bir Panel
Regresyon Analizi
The Impact of Health Expenditures on Economic Growth in Health Management: A Panel Regression Analysis on MENA Countries

Deniz GÜVEN & Türker ŞİMŞEK & Ahmet GÜVEN
İstanbul'da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Creative Class Education and Industry Practises in Istanbul

Ebru KERİMOĞLU & Büşra GÜVEN-GÜNEY
Çalışanların İş Güvencesizliği Algısı: Ebeveyn Olan ve Olmayan Çalışanlar Arasındaki Farklılıklar
Job Insecurity Perceptions of Employees: The Differences between Employees with and without Parenting Responsibilities

Anıl BOZ-SEMERCİ
Scale and Elasticity Properties of Turkish Agricultural Production Function: Political Economy Approach
Türk Tarım Fonksiyonunun Ölçek ve Elastikiyet Özellikleri: Politik Ekonomi Yaklaşımı

Deniz GÜVERCİN
Analyzing Internal Migration to Antalya and Muğla through Gravity Modelling
Antalya ve Muğla'ya olan İç Göçün Çekim Modeli ile Analizi

Ali T. AKARCA & Aysıt TANSEL
Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması
Energy Efficiency of Turkish Energy Sector: Extended Analysis of Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition

Işıl Şirin SELÇUK
Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries
Avrupa Birliği ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Yatırım Teşvikleri

Ersan ÖZ & Selçuk BUYRUKOĞLU
Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
The Role of the Government in Regional Development: An Empirical Analysis on Turkey

Gökhan DEMİRTAŞ & Ebuzer AKSEL
The Effects of Market Structure on Uncertainty-Investment Relationship: Evidence from Turkish Manufacturing Industry
Piyasa Yapısının Belirsizlik-Yatırım İlişkisi Üzerindeki Etkileri: Türk İmalat Sanayiinden Bulgular

Aytekin GÜVEN & Arzu AKKOYUNLU-WIGLEY
Pricing of Covered Warrants: An Analysis on Borsa İstanbul
Hisse Senedine Dayalı Yatırım Kuruluşu Varantlarının Fiyatlaması: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama

Melek AKSU & Şakir SAKARYA
Firma Bileşenlerinin Halka Açık Perakende Firmalarında Kurumlar Vergisine Etkisi
The Effects of Firm Components of Open Joint Manufacturing Companies on Corporate Taxes

Tuba DERYA-BASKAN & Eda BALIKÇIOĞLU
Education Mismatches in the Labor Markets and Their Impact on Wages across Sectors: Evidence from Turkey
Emek Piyasalarında Eğitim Uyumsuzlukları ve Sektörler Arasında Ücretlere Etkisi: Türkiye Örneği

Anıl DUMAN
Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Siyasal Çoğulculuk ve Yatırım İlişkisi
Political Economy of Regional Development: Political Pluralism and Investment Relationship

Necmettin ÇELİK & Mehmet KARAÇUKA
Do Depreciations Really Trigger an Inflow of Foreign Direct Investment? The Case of Turkey
Döviz Kuru Doğrudan Yabancı Yatırım Girişini Gerçekten Tetikler mi? Türkiye Örneği

Zeynep ERÜNLÜ