ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2018, Vol. 26(38)

Firmalarda Nakit Dönüş Süresinin Sermaye Yapısına Etkisi: BİST'e Kayıtlı Çimento Sektörü Üzerine Bir İnceleme
The Effect of Cash Conversion Cycle on the Companies' Capital Structure: An Investigation on BİST Listing Cement Sector Companies

Tuba DERYA-BASKAN & İlkut Elif KANDİL-GÖKER
Efficiency of Investments in Regional Airports in Poland
Polonya'da Bölgesel Düzeydeki Özel Havalimanı Yatırımlarının Etkinliği

Aleksandra GÓRECKA & Joanna BARAN
Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
Regulation and Independent Regulatory Authority for Electricity Energy Market: The Case of Turkey

Özgür Emre KOÇ & Mustafa Alpin GÜLŞEN
Kuruluşundan Günümüze Türkiye'de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımının Analizi
The Analysis of Tax Burden and Income Distribution in Turkey during the Republican Era

Hakan AY & Mehmet Latif HAYDANLI
Development of the Banking System in Kyrgyzstan: An Historical Review and Current Challenges
Kırgızistan'da Bankacılık Sisteminin Gelişimi: Tarihsel İnceleme ve Güncel Sorunlar

Dastan ASEİNOV & Kamalbek KARYMSHAKOV
Determinants of Bank Stability: A Financial Statement Analysis of Turkish Banks
Banka İstikrarının Belirleyicileri: Türkiye'deki Bankaların Mali Tabloları Üzerinde Bir İnceleme

Gamze Öztürk DANIŞMAN
Engel Yasası'nın Türkiye Sınaması ve Gıda Talebinin Gelir Esnekliği: Gıda Harcamalarının Bütçe Payının Hane Profili ve
Toplam Harcama ile İlişkisi (2003-2013)
Testing the Engel Law for Turkey and Income Elasticity of Food Demand: Relationship of Budget Share of Food Expenditure with
Household Profile and Total Expenditure (2003-2013)

Gökhan AYKAÇ
Üniversite Öğrencilerinin Naylon Poşet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle
Araştırılması
Investigation of Attitudes and Behaviours of University Students on the Use of Plastic Bags by Structural Equation Modelling

Hüseyin GÜRBÜZ & Veysel YILMAZ
Türkiye Orta Gelir Tuzağından Kaçabilir mi? İktisadi Gelişmeye Kurumsalcı Bir Yaklaşım
Can Turkey Escape the Middle-Income Trap? An Institutional Approach to Economic Development

Tekin KÖSE & Kürşat ÇINAR
Fatality Fire of the Unemployment Hills: Fatality Tendency and Job Search Tools
İşsizlik Dağının Kaderci Ateşi: Kadercilik Eğilimi ve İş Arama Yöntemleri

Kamil ORHAN
Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri
The Impact of the New Silk Road Project on the Global System as an Economic and Political Instrument

Osman TEKİR & Nesrin DEMİR
The Emerging Trend of 'Expat-preneurs': A Headache for the Pre-existing Ethnic Entrepreneur Theories
Artan "Gurbetçi Girişimci" Eğilimi: Öteden Beri Var Olan Etnik Girişimci Teorileri Açısından Bir Başağrısı Mı?

Richard Andrew GIRLING & Emilia BAMWENDA
Kalkınmada Kadın Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Rolü: Ülkelerarası Farklı Gelir Gruplarına Göre Yatay
Kesit Analiz
The Role of Women Discrimination and Gender Inequality in Development: The Cross-Section Analysis by Different Income Groups

Mehtap TUNÇ
Mali Alan ve Ölçüm Yöntemleri
Fiscal Space and Estimating Methods

Fatih AKBAYIR & Ahmet Burçin YERELİ