ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2019, Vol. 27(39)

Neoliberal Politika Çerçevesinde Türkiye ve Şili'ye İlişkin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İstatistiklerinin İncelenmesi
An Examination of Income Distribution and Poverty Statistics Related to Turkey and Chile in the Neoliberal Policy Framework

Ercem ERKUL & Fatma DEMİR-ERKUL
Dynamic Analysis of Defaults and Prepayments in the Turkish Mortgage Market
Türkiye Mortgage Piyasasındaki Temerrütlerin ve Erken Ödemelerin Dinamik Analizi

Yusuf VARLI & Gökhan ÖVENÇ
Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities
Sinek Kâğıdı Etkisi Türkiye'de Geçerli midir? Belediyeler Üzerine Bir Çalışma

Yasin ACAR
İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Gelişmekte Olan En Kırılgan Beşli
Validity of Unemployment Hysteresis: The Most Fragile Five Developing Countries

Ömer AKKUŞ & Seher Gülşah TOPUZ
Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
Analysis of the Relationship between Trade Openness and Economic Growth: The Case of Turkey

Mehmet Vahit EREN & Ayşe ERGİN-ÜNAL
Convergence and Cointegration Analysis under Structural Breaks: Application of Turkey Tourism Markets
Yapısal Kırılmalar Altında Yakınsaklık ve Eşbütünleşme Analizi: Türkiye Turizm Piyasaları Uygulaması

Berhan ÇOBAN & Esin FİRUZAN
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye'de Banka Kârlılığının Belirleyicileri
Determinants of Bank Profitability after Transition to the Strong Economy Program in Turkey

Cemil ÇİFTÇİ & Dilek DURUSU-ÇİFTÇİ
The Relationship between Unemployment and Growth: Evidence from Turkish Manufacturing Industry
İşsizlik ve Büyüme Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayi Örneği

Özge BARIŞ-TÜZEMEN & Samet TÜZEMEN
İslam İktisadında Devletin Temel İşlevleri: İnsan Merkezli İktisadi İlkeler
The Main Functions of the State in Islamic Economics: Human Centred Economic Principles

Arif ERSOY & Merve Büşra ALTUNDERE-DOĞAN
İngiltere Kamu İç Denetim Sisteminde Merkezileşme ve Devlet İç Denetim Ajansının Kurulması
Centralization of the Public Internal Audit System in England and Establishment of the Government Internal Audit Agency

Halis KIRAL & İlhan HATİPOĞLU
Krizden Demokratik Çıkış: İzlanda Siyasetinde 2008-2017 Arası Gelişmeler
Democratic Exit from the Crisis: The Developments in Iceland Politics between 2008-2017

Yavuz YILDIRIM
Social Capital and Turkish-German Academic Linkages
Sosyal Sermaye ve Türk-Alman Akademik Bağlantıları

Yeşim KUŞTEPELİ & Sedef AKGÜNGÖR & Yaprak GÜLCAN
Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri
Behavioral Approach to Tax Compliance Process: Taxpayer Behaviors and Typologies

Serdar ÇİÇEK & Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Elif Ayşe ŞAHİN-İPEK
Mali Alan Ölçümünde Kullanılan Ostry vd. Yaklaşımı'nın Kuramsal Temeli
Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach

Fatih AKBAYIR & Ahmet Burçin YERELİ