ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2019, Vol. 27(40)

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı: Lider Ülkeler ve Türkiye Analizi
High Technology Exports: The Analysis for Leader Countries and Turkey

Sevcan GÜNEŞ & Tuğba AKIN
Empirical Evidence on the US Labour Market Hysteresis: New Keynesian Wage Phillips Curve (1990-2014)
ABD İşgücü Piyasasında Histeresi Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Yeni Keynesyen Ücret Phillips Eğrisi (1990-2014)

Leyla BAŞTAV
International Trade and Terror Relationship in Turkey
Türkiye'de Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi

Şennur SEZGİN
Türkiye'de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular
Characteristic of Time-based Underemployment in Turkey: Findings from the Household Labour Force Surveys

Ayhan GÖRMÜŞ
Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması
The Factors Affecting Capital Structure of Firms: The Application of Iron and Steel Industry

Yakup SÖYLEMEZ
Minskyen Finansal Kırılganlık Hipotezi ve Post Keynesyen Temelleri: Teorik Bir Yaklaşım
Minskian Financial Instability Hypothesis and Its Post Keynesian Roots: A Theoretical Approach

Ömer Tuğsal DORUK & Yusuf Can ŞAHİNTÜRK
External Debt and Economic Growth in Turkey: An Empirical Analysis
Türkiye'de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Tuncer GÖVDELİ
Tasarruf ve Kâr Oranları ile Konjonktür Dalgalanmaları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Saving, Profit Rates and Business Cycles

Efe Can KILINÇ & Cafer Necat BERBEROĞLU
Türk Cumhuriyetleri'nde CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
Relationship between CO2 Emission and Economic Growth in Turkic Countries: A Panel Causality Analysis

Tuğay GÜNEL
Mali Yerelleşmenin Başarı Şansı ve Etkinliği Tartışmaları
Discussions on the Chance of Success and Efficiency of Fiscal Decentralisation

Kıvılcım Özge KARA
Küreselleşmenin Dönüşümü ve Çin'in Rolü
Transformation of Globalization and the Role of China

Orhan ŞİMŞEK
The Relationship between Real Output (Real GDP) and Unemployment Rate: An Analysis of Okun's Law for Eurozone
Reel Çıktı (Reel GSYİH) ve İşsizlik Oranı İlişkisi: Euro Bölgesi İçin Okun Yasası Analizi

Utku ALTUNÖZ
Anticompetitive Effects of the Banking Cartel in Turkish Loan Market
Banka Kartelinin Türkiye Kredi Pazarındaki Rekabeti Sınırlayıcı Etkileri

Aydın ÇELEN
BREXIT and the J-Curve Hypothesis for the UK: A Nonlinear ARDL Approach
BREXIT ve İngiltere için J-Eğrisi Hipotezi: NARDL Yaklaşımı

Ayşen SİVRİKAYA & Serdar ONGAN