ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2019, Vol. 27(41)

Determinants of Health Behaviors and Obesity in Turkey
Türkiye'de Sağlık Davranışlarını ve Obeziteyi Belirleyici Faktörler

Aysıt TANSEL & Deniz KARAOĞLAN
Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi
The Effect of Social Networks on Financial Literacy

Müge ÇETİNER & Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK
Türkiye'de Alkol Katılım ve Tüketim Kararları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
An Empirical Study on Alcohol Participation and Consumption Decision in Turkey

Egemen İPEK
OECD Ülkelerinde Yükseköğretimde Etkinlik Değişimi: 2000-2012 Dönemi için Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi
Uygulaması
Efficiency Changes in Higher Education in OECD Countries: Implementation of Malmquist Total Factor Productivity Index for 2000 and
2012 Period

Mehmet Cahit GÜRAN & Emine AYRANCI
OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Kamu-Özel Bileşenleri Yakınsıyor Mu? Doğrusal Olmayan Panel Birim Kök Testi
Bulguları
Are Public-Private Components of Health Care Expenditures Converging Among OECD Countries? Evidence from a Nonlinear Panel Unit
Root Test

Gülsüm AKARSU & Reyhan CAFRI & Hanife BIDIRDI
Kurumsal Kalite ve Finansal Riskin Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Etkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme
The Influence of Institutional Quality and Financial Risk on Stock Market Index: An Empirical Study for Turkey

Yüksel İLTAŞ & Gülbahar ÜÇLER
Neoliberal Politikaların Türkiye'de Kadın İstihdamına Etkisi
The Impact of Neoliberal Policies on Women's Employment in Turkey

Şeyda GÜDEK-GÖLÇEK
An Investigation of the Palma Ratio for Turkey Both on National and Regional Level
Türkiye İçin Palma Oranının Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Analizi

Emine TAHSİN
How Do Informal Social Networks Impact on Labor Earnings in Turkey?
Türkiye'de Enformel Sosyal Çevre İşgücü Kazançlarına Nasıl Etkide Bulunmaktadır?

Bengi YANIK-İLHAN & Ayşe Aylin BAYAR & Nebile KORUCU-GÜMÜŞOĞLU
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

Ayfer AYDINER-BOYLU & Gülay GÜNAY & Ali Fuat ERSOY
Türkiye'de Doğurganlık Analizi: Gelecekteki Doğurganlık Tercihlerinin Önemi
Analysis of Fertility in Turkey: The Importance of Future Fertility Preferences

Selçuk GEMİCİOĞLU & Hasan ŞAHİN & Emrah ER
Time-Varying and Asymmetric Relationship between Energy Use and Macroeconomic Activity
Enerji Kullanımı ile Makroekonomik Aktivite Arasındaki Zamanla Değişen ve Asimetrik İlişki

Ayşen SİVRİKAYA & Mübariz HASANOV
The Case of MRI Repetitions with Direct and Indirect Cost Implications: Evidence from Hacettepe University Hospitals
Tekrarlanan MR Görüntülemelerinin Doğrudan ve Dolaylı Maliyet Etkileri: Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden Bulgular

Dilek BAŞAR & İlhan Can ÖZEN & Selcen ÖZTÜRK & Ekim GÜMELER & Deniz AKATA & Arbay Özden ÇİFTÇİ
Ulusal Varlık Fonlarının Politik Boyutu
The Political Aspect of Sovereign Wealth Funds

İlker YAMAN & Ahmet Burçin YERELİ