ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2019, Vol. 27(42)

Determinants of Economic Growth in Turkey in the Presence of Structural Breaks
Yapısal Kırılmaların Varlığında Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Natalya KETENCİ & Ebru Tomris AYDOĞAN
Türkiye'de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Geçiş Etkileri
Asymmetric Transition Effects of the Exchange Rate on Consumer Prices in Turkey

Pınar GÖKTAŞ
Sermaye Akımlarının Ara Kazanç Ticareti Faaliyetlerine Etkileri: Türkiye Örneği
Effects of Capital Flows on Carry Trade Activities: The Case of Turkey

Aydanur GACENER-ATIŞ & Deniz ERER
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği
Decisiveness of Ownership on the Efficiency in Non-Life Insurance Companies

Müzeyyen Esra ATUKALP
The Relationship between Financial Development and Economic Growth for Developing Countries: Panel Causality Analysis
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Finansal Gelişim İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi

Filiz ERATAŞ-SÖNMEZ & Yağmur SAĞLAM
Determination of the Efficiencies of Textile Firms Listed in Borsa İstanbul by Using DEA-Window Analysis
VZA-Pencere Analizi ile Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri İşlem Gören Tekstil Firmalarının Etkinliklerinin Belirlenmesi

Mehmet APAN & İhsan ALP & Ahmet ÖZTEL
Revival of Keynesian Economics or Greening Capitalism: "Green Keynesianism"
Keynesyen İktisatın Geri Dönüşü ya da Kapitalizmi Yeşile Boyamak: "Yeşil Keynesyenizm"

Metehan CÖMERT
Sermaye Yapısı Üzerinde Etkili Faktörler: Davranışsal Kurumsal Finans Bağlamında Bir Panel Veri Analizi
The Factors Affecting Capital Structure: A Panel Data Analysis in the Context of Behavioural Corporate Finance

Bilgehan TEKİN
Türkiye'nin Talep Rejimi: Post-Keynesyen Ekonometrik Bir Analiz
Demand Regime of Turkey: A Post-Keynesian Econometric Analysis

Anıl BÖLÜKOĞLU
Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi
An Overview on Window Model in Participation Insurance (Takaful) System

Yasin LAÇİNBALA & Hilmi ÜNSAL
Türk Hukuk Sisteminde Ölçülülük İlkesini Konu Edinen Başat Kurallar (Osmanlı'dan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)
The Main Rules Subjecting the "Proportionality" in Turkish Jurisprudence (An Historical Overview from the Ottoman Time to Present)

Onur UÇAR & Ahmet Burçin YERELİ
The Impact of Steel Price on Ship Demolition Prices: Evidence from Heterogeneous Panel of Developing Countries
Çelik Fiyatının Gemi Hurdası Fiyatlarına Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Heterojen Panelinden Bulgular

Mehtap TUNÇ & Abdullah AÇIK
Türkiye'de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi
The Economic Effects of Manufacturing Industrial Sector: An Input-Output Analysis

Hale AKBULUT
Türkiye'nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları: İki Yanlı-Sektörel Bir Analiz ve Dış Ticaret Politikası Açısından Bir
Değerlendirme
Free Trade Agreements Signed By Turkey: Two-Sided-Sectoral Analysis and Assessment of Foreign Trade Policy

Erdem ATEŞ & Ayşe Dilek SEYMEN
Energy Poverty in Turkey
Türkiye'de Enerji Yoksulluğu

Işıl Şirin SELÇUK & Ali Gökhan GÖLÇEK & Altuğ Murat KÖKTAŞ