ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
2020, Vol. 28(43)

Türkiye'de Hanehalkı Göreli Yoksulluğunu Etkileyen Faktörler: Lojistik Regresyon Analizi
Factors Influencing the Household Relative Poverty in Turkey: Logistic Regression Analysis

Nurgül EVCİM & Sevcan GÜNEŞ & Hacer Simay KARAALP-ORHAN
A Fiscal Space Analysis In Terms Of Turkey's Domestic Debt
Türkiye'nin İç Borcu Açısından Mali Alan Analizi

Süleyman KASAL & Özay ÖZPENÇE
Impact of Syrian Forced Migration on Turkish Economy
Suriye'den Zorunlu Göçün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Burçak Müge TUNAER-VURAL
Büyük Veri Setlerinde Üstel Mekânsal Matris Tanımı Yaklaşımı: İstanbul Ofis Piyasası Analizi
The Matrix Exponential Spatial Specification Approach for Big Datasets: The Analysis of Istanbul Office Market

Sinem Güler KANGALLI-UYAR
Explaining Tax Non-Compliance from a Neo-Institutionalist Perspective: Some Lessons from a Public Opinion Survey in
Turkey
Neo-Kurumsal Perspektif ile Vergi Uyumsuzluğunu Anlamak: Türkiye'deki Bir Kamuoyu Araştırmasından Bulgular

Ayşegül KAYAOĞLU & Colin C. WILLIAMS
The Determinants of Airline Operational Performance: An Empirical Study on Major World Airlines
Havayolu İşletmelerinin Operasyonel Performansının Belirleyicileri: Dünyadaki Büyük Havayolu İşletmeleri Üzerinde Ampirik Bir
Araştırma

Kasım KİRACI & Mehmet YAŞAR
Forecasting Stock Market Indices with the Composite Leading Indicators: Evidence from Turkey
Hisse Senedi Endekslerinin Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği

Esra Nazmiye KILCI
Perception towards Drivers of Entrepreneurship: A Cross-cultural Study on the University Students from Kyrgyzstan, Bhutan
& Taiwan
Girişimciliği Etkileyen Faktörlere İlişkin Algı: Kırgız, Butan ve Tayvan Üniversite Öğrencileri Üzerine Kültürlerarası Bir Araştırma

Azamat MAKSUDUNOV & Samten JAMTSHO & Omurbek ILIMBEKOV
Seçilmiş Avrupa Futbol Kulüplerinin Etkinliğinin Ölçülmesi: VZA ve Panel Tobit Modeli
Measuring the Efficiency of Selected European Football Clubs: DEA and Panel Tobit Model

Halil İbrahim KESKİN & Hakan ÖNDES
Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivalinin Sosyo-Kültürel, Çevresel ve Ekonomik Etkisinin Belirlenmesi
Determining of Social-Cultural, Environmental and Economic Impacts of Winter European Youth Olympic Festival

Tevfik Şükrü YAPRAKLI & Musa ÜNALAN
İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality: A Panel Data Analysis

Kemal ERKİŞİ & Turgay CEYHAN
BRIC-3 Ülkelerinde Finansal Krizler ve Öncü Göstergeleri
Financial Crises and Signal Indicators in BRIC-3 Countries

Hilal ALPDOĞAN & Mustafa AKAL
Sağlık Finansmanının Sağlık Sistemleri Performansına Etkisi: Avrupa Birliği Üyesi ve Adayı Ülkeler Üzerinden Bir
Değerlendirme
The Impact of Health Financing on Health Systems' Performance: An Assessment for European Union and Candidate Countries

Şenol DEMİRCİ & Murat KONCA & Gülnur İLGÜN
Transformation of Local Culinary through Gastronomy Tourism
Gastronomi Turizmi Aracılığıyla Yerel Mutfağın Dönüşümü

Serkan POLAT & Semra AKTAŞ-POLAT
Social Security Membership and Saving: The Turkish Case
Sosyal Güvenlik Üyeliği ve Tasarruf: Türkiye Uygulaması

Çağaçan DEĞER & Elif ERER
Türkiye'de İşsizlerin Emek Arzı İsteği
Desired Labour Supply of the Unemployed in Turkey

İsmail ŞENTÜRK
Fiscal Sociology and Veblen's Critique of Capitalism: Insights for Social Economics and the 2008 Crisis
Mali Sosyoloji ve Veblen'in Kapitalizm Eleştirisi: Sosyal İktisat ve 2008 Krizi için Düşünceler

Ceyhun GÜRKAN
Full Journal