ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
2020, Vol. 28(44)

A Multivariate Investigation of Overall Happiness, Job Satisfaction and Income Satisfaction of Women and Men in Turkey
Türkiye'de Kadın ve Erkeklerin Mutluluk, İş Tatmini ve Gelir Tatmininin Çok Değişkenli Bir Analizi

Aslı ERMİŞ-MERT
Gelişmekte Olan Ülkelerde Demokrasinin Ekonomik Büyümeye Etkisi
The Effect of Democracy on Economic Growth in Developing Countries

Asiye TÜTÜNCÜ
Revisiting the Finance-Growth Nexus in Turkey: Bayer-Hanck Combined Cointegration Approach over the 1970-2016 Period
Türkiye'de Finans-Büyüme Bağıntısının Yeniden Değerlendirilmesi: 1970-2016 Dönemi için Bayer-Hanck Bileşik Eşbütünleşme
Yaklaşımı

Onur ÖZDEMİR
Türkiye'de 1974-2016 Döneminde Yapısal Kırılma Altında Kişi Başına Reel Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ticari Açıklık
ve Karbon Emisyonları Arasındaki İlişki
The Relationship between Real Per Capita Income, Foreign Direct Investment, Trade Openness and Carbon Emissions Under Structural
Break in Turkey for the Period of 1974-2016

Salih ÖZTÜRK & Selin SAYGIN
The Effect of International Trade on Employment in Turkey
Türkiye'de Uluslararası Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi

Seren SAVACI & Ayşe Dilek SEYMEN
Fiscal Decentralization with a Redistribution Rule vs. Fiscal Centralization
Mali Merkezîleşme ile Yeniden Dağıtım Kuralı altında Mali Yerelleşmenin Karşılaştırılması

Zeynep Burcu BULUT-ÇEVİK
Yenilikçi Girişimciliğin Oyun Sahası: Kurumsal Yapının Kadın Girişimciliğine Etkisi
The Playing Field of Innovative Entrepreneurship: A Multilevel Analysis of Institutional Effects on Female Entrepreneurship

Mehmet Nasih TAĞ & Duygu HIDIROĞLU
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Türkiye Ekonomisinde Sektörlerarası Bağınlaşmanın Uzun Dönemli Analizi
Long Term Analysis of Intersectoral Interdependence of Turkey's Economy with Input Output Analysis Approach

Ferhat PEHLİVANOĞLU & Muhammet Rıdvan İNCE
Yatırımcı İlgisinin Pay Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankalar Üzerine Panel Veri Analizi
The Effect of Investor Attention on Equity Markets: Panel Data Analysis on Banks Traded on Borsa Istanbul

Tuğba NUR-TOPALOĞLU & İlhan EGE
Kamu Maliyesinde Bir Risk Unsuru Olarak Koşullu Yükümlülükler: Türkiye Örneği
Contingent Liabilities as a Risk Factor in Public Finance: The Case of Turkey

Semih ŞEN & Mircan TOKATLIOĞLU
Endüstri 4.0 ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm: Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme
Industry 4.0 and Transformation in Public Finance: An Assessment by Government Expenditures

Miraç Fatih İLGÜN
Decentralization Matter of Healthcare and Effect on Regional Healthcare Efficiency: Evidence from Turkey
Sağlık Hizmetlerinde Yerinden Yönetimin Hizmet Performansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Gökçe MANAVGAT & Ayhan DEMİRCİ
Asymmetries and Macroeconomic Shocks: The Pre-Crisis Period and Evidence for Europe
Asimetriler ve Makroekonomik Şoklar: Kriz Öncesi Dönem ve Avrupa İçin Kanıtlar

Naib ALAKBAROV & Utku UTKULU
Politik Kutuplaşma ve Devletin Ekonomik Boyutu
Political Polarization and Size of Government

Nazlı KEYİFLİ & Sacit Hadi AKDEDE
Bütçe Tutarlılığı ile Politik İstikrarsızlık İlişkisi: Türkiye'de 1984-2018 Dönemi Analizi
The Relationship Between Political Instability and Budget Consistency: 1984-2018 Period Analysis in Turkey

Ayşe ATILGAN-YAŞA & Selim ŞANLISOY & Ahmet ÖZEN
Türk Yükseköğretim Kurumlarının Etkinlik Analizi: Stokastik Sınır Modeli
Efficiency Analysis of Turkish Higher Education Institutions: Stochastic Frontier Model

Fatih KARASAÇ
Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Earnings Management and Financial Performance: An Empirical Investigation of the Istanbul Stock Exchange

Koray TUAN & Metin BORAK
OECD Ülkelerinde Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Kalıntılarla Genişletilmiş Panel Fourier SURADF Birim Kök Testi
Testing the Convergence Hypothesis for OECD Countries: RALS Panel Fourier SURADF Unit Root Test

Veli YILANCI & Esra CANPOLAT-GÖKÇE
Full Journal