ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download by Articles
2006, Vol. 3(3)

Yükseköğretim Karma Malının Niteliği ve Finansmanı Üzerine
On the Characteristic and Financing of Higher Education as a Semi-Public Good

Zuhal ERGEN
2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizlerinin Sermaye Piyasası Aracılık Sektörüne Etkileri
The Responses of Brokerage Houses to the November 2000 and February 2001 Financial Crisis

Mustafa GÜMÜŞ
Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini
Linear Probability and Parameter Estimation with Logit Models

M. Emin İNAL & Derviş TOPUZ & Okyay UÇAN
Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçların Ekonomik Etkileri
A View Theoretical Point to External Debt and Economic Effects of External Borrowings

Murat ŞEKER
Integrating the Informal Sector into the Formal Economy: Some Policy Implications
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınması: Bazı Politika Önermeleri

Vuslat US
Afganistan Vergi Mevzuatı ve Türk Müteahhitlik Firmaları Üzerindeki Etkisi
Afghanistan Tax Legislation and Its Effects on Turkish Construction Companies

Vedat ACAR
Bir İkilemin Belirsizliğindeki Bilim: Bilim İnsan İçin Özne Midir, Nesne Midir?
Science Under Uncertainty of A Dilemma: Is Science A Subject or An Object For Human Being?

Timuçin YALÇINKAYA
Küreselleşme Kavramı ve İçeriğine Genel Bir Bakış
An Outlook on the Concept and Content of Globalization

Hürriyet OLGUN
Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri
The Problem of General Transaction Principles and the Outcomes of the Draft of Proposed Debts Law

Çağlar ÖZEL
Download Full Journal