ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2006, Vol. 4(4)

Bankacılık Sektörü ve Devlet Müdahaleleri: Politik Devresel Dalgalanmalar Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik
Analizi
Banking Sector and Government Interventions: Turkish Banking Sector Efficiency Analysis in the Framework of Political Business
Cycles

Selma AKTAŞ-ŞEN
Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
The Causality Relationship between Health and Economic Growth in Turkey Crisis

Sami TABAN
Dış Ticaretin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım
A Theoretical Approach on Determinants of Foreign Trade

Fatih YÜCEL
İktisatta Matematiksel Yaklaşım Sorunu
The Problem of Mathematical Approach in Economics

Cevat BİLGİN
Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler
Role of International Organizations in Curbing Corruption

Musa KAYRAK
Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri ve Küreselleşme Sürecine Eklemlenmeleri
Metropolitan Municipalities in Turkey and Joining Them into the Globalization Period

Hürriyet OLGUN
Bilgi Üretenlerin Zor Seçimi: Mutlak Doğrular, Mütevazı Develer
A Fundamental Problem Facing Knowledge Producers: Absolute Truths or Absolute Modesty

Can Murat ALPASLAN
Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma
Budgetary Discipline within the Frame of Convergence Criteria's of the Maastricht Treaty and Turkey Comparison

Deniz AYTAÇ