ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2007, Vol. 5(5)

Uluslararası Sermaye Hareketlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
The Determinants of International Capital Flows: Case Study of Turkey

Sevcan GÜNEŞ
Türkiye'de Burjuva Sınıfının Sosyal Profili
The Bourgeoisie's Class of Social Profile in Turkey

M. Zeki DUMAN
Türkiye'de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB'in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma
The Role and Importance of KOSGEB in Improving the Entrepreneurship in Turkey: A Field Study

Mustafa Kemal ÖKTEM & Mehmet Devrim AYDIN & Serdar EKİNCİ
Optimum Para Alanları Teorisi
Optimum Currency Areas Theory

Itır ÖZER
The Effects of Free Trade Agreements on Turkish Economy
Serbest Ticaret Antlaşmalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Turan ATILGAN & Seher KANAT
Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerine Küre-Yerelleşme (Glocalisation) ve Yerellik (Subsidiarity) Kavramları Çerçevesinde Bir
Bakış
An Outlook on the Concepts of Global Localization (Glocalization) and Subsidiarities of Municipalities in Turkey

Hürriyet OLGUN
Postmodernizm: Farklılıklar Politikası ve Küreselleşme
Postmodernism: Policy of Differences and Globalization

Müslüm TURAN