ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2007, Vol. 6(6)

Relationship between Inflation and Economic Growth in the Kyrgyz Republic
Kırgızistan'da Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Harun YAKIŞIK
Türkiye'de Zorunlu Tarım Sigortalarının Uygulanabilirliği
The Applicability of Compulsory Agricultural Insurance

Murşit IŞIK & Arzu KAN
Enformel Sektör ve Yoksulluk: Kentsel İşgücü Pazarı Üzerine Etkileri, İstanbul ve Gaziantep Örnekleri
Informal Sector and Poverty: Effects on Urban Labor Market, Case Study in Istanbul and Gaziantep

Neriman AÇIKALIN
1982 Sonrasında Türkiye'de Uygulanan Turizm Politikalarının Çanakkale Turizmine Etkileri
The Effects of the Tourism Policies Applied in Turkey following the year 1982 on Canakkale's Tourism

Muhteşem ÖZTÜRK-SÖZEN
Eskişehir'de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Eskisehir

Oya Beklân ÇETİN
Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?
Analysis and Effects of Carbon Tax: Does Carbon Tax Reduce Emission?

Hakan HOTUNLUOĞLU & Recep TEKELİ
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Olgusu, Bu Olguyu Azaltmaya Yönelik Çözüm Arayışları ve Bir Öneri: Rasyo Analizi Yoluyla
Etkin Bir İnceleme Sisteminin Oluşturulması
Shadow Economy and a Suggestion to Reduce the Shadow Economy in Turkey; Making an Efficient Auditing System by Using Ratio
Analysis

Suphi ASLANOĞLU & Seyfi YILDIZ
Geçiş Ekonomilerinde Kamu Borçlarının Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
The Effects of Public Borrowing on the Financial Markets in Transitional Economies: Turkish Case

Mahmut YARDIMCIOĞLU