ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2008, Vol. 7(7)

Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan'ın Dış Borçlarının Sürdürebilirliği
Sustainability of Kyrgyzstan's Foreign Debt as a Transitional Economy

Hüseyin Avni EGELİ & Haluk EGELİ
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyeliği Sürecinde Türk Ulusal Ajansı
The Turkish National Agency in The Process of Turkey's Membership of EU

Hasan ÜNSAL
Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Kararları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
An Overall Evaluation on the Structure and Decisions of Family Courts

Çağlar ÖZEL & Erol TATAR
Corruption in Kyrgyzstan
Kırgızistan'da Yolsuzluk Olgusu

Kamalbek KARYMSHAKOV & Yzat ABDYKAPAROV
Türkiye'de Ekonomik İstikrarı Sağlamada Maliye Politikası Uygulamaları (Bir Ampirik Çalışma: 1980 - 2006)
The Practices of Fiscal Policy for Economic Stability in Turkey (An Econometric Study: 1980 - 2006)

Yusuf AKAN & İbrahim ARSLAN & Selahattin KAYNAK
Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği
The Role of Financial System in the Relationship between Savings and Economic Growth - Kyrgyzstan Case

Soner GÖKTEN & Pınar OKAN & Emine ÖNER & Nevzat AYPEK
Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıklarının Nedenleri: Polonya ve Kırgızistan Örneği
The Causes of Budget Deficits in Transitional Economies: A Case in Poland and Kyrgyzstan

Nazım ÇATALBAŞ & Zübeyr YILDIRIM
Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Türkiye Örneği
Inflation and Inflation Uncertainty in Turkey

Serkan ERKAM