ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2008, Vol. 8(8)

The New Pay System Requires Encouraging and Performance-oriented Leaders: Experiences of Performance related Pay in
Three Finnish State Government Organizations
Yeni Ücretleme Sistemi Teşvik Edici ve Performansa Yönelik Önderler Gerektirir: Finlandiya'da Üç Kamu Kurumunda Performansa Göre
Ücretleme Deneyimi

Kirsi LÄHDESMÄKI
Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi
Analyzing the Relationship among Variables That Affect the Behavior of Taxpayer against Tax

Ali ÇELİKKAYA & Hüseyin GÜRBÜZ
Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri
Microfinance System and the Place of Commercial Banks in Microfinance System

Emine ÖNER & Pınar OKAN & Soner GÖKTEN & Nevzat AYPEK
Kamu Tüketim Harcaması ve Özel Tüketim: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
Government Consumption Expenditure and Private Consumption: Panel Data Analysis

Recep DÜZGÜN & Emine BİLGİLİ
Türkiye'de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
The Effect of VAT Refund Which Applied in Export in Turkey: An Econometric Analysis

Hakan TÜRKAY & Hilmi ÜNSAL
The Effects of Fiscal Policy Rules on Fiscal Balance: The Perspectives on Turkish Economy
Maliye Politikası Kurallarının Mali Denge Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisine Bakış

Hayal Ayça ŞİMŞEK & Ayşe GÜNAY-BEKÂR
Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on Creativity Innovativeness and Entrepreneurship Activities of Menu Planning In Hotel Operations

Mete SEZGİN & Muammer ZERENLER & Abdullah KARAMAN
Municipal Finance in Transitional Countries
Geçiş Ekonomilerinde Yerel Yönetimlerin Finansmanı

Harvey SCHWARTZ
Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejimi Tercihi: Yerel Sorunlara Global Çözümler
Exchange Rate Regime Choice in Emerging Markets: Global Solutions for Local Issues

Rüstem YANAR
Tax Burden of Economic Sectors in Kyrgyz Republic
Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Ekonomik Sektörlerin Vergi Yükü

Hicheza FYNCHINA