ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2009, Vol. 9(9)

Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama
The Relation between the Public Deficits and Public Debt: The Cases of Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan and Kyrgyzstan

Murat DEMİR & Erşan SEVER
Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları
The Performance Measurement in Local Governments and Fiscal Performance Implementations in Similar Type of Municipalities

Serpil AĞCAKAYA
Vergi Yükümlülerinin Yolsuzluğa İlişkin Tutum ve Tepkileri: Gaziantep Örneği
Taxpayers' Attitudes and Reactions towards Corruption: Evidence from Gaziantep

Mehmet KARAKAŞ & Halit ÇİÇEK
Temel Bileşenler Yöntemiyle Türk Sermaye Piyasası Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Bir Analizi
An Analysis of the Effects of the Turkish Stock Market Development on Economic Growth with Principle Components Method

Fatih YÜCEL
Effects of Economic Growth on Democratization in Transition Economies: A Panel Data Approach
Geçiş Ekonomilerindeki İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Yaklaşımı

Selim BAŞAR & Ali Çağlar GÜLLÜCE & Şaduman YILDIZ
İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar
Twin Deficit Hypothesis: Theoretical Framework and Approaches

Ahmet Atilla UĞUR & Pelin KARATAY
Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üzerine
Upon the Human Resources Information Systems in Turkish Public Administration

Ercüment AYDIN & Mustafa Kemal ÖKTEM
Sermaye Kontrolleri: Nedenleri, Türleri ve Ülke Deneyimleri
Capital Controls: The Reasons, Types and Country Experiences

Nagehan KESKİN
Yolsuzluk Olgusunun Ortaya Çıkmasında Asimetrik Bilginin Rolü: Teorik Bir Bakış Açısı
The Role of Asymmetric Information on the Cause of Corruption: A Theoretical Point of View

Enver Alper GÜVEL & Ahmet Yılmaz ATA