Scientific, Peer Reviewed, Quarterly

Submit Article

Home

Author Guidelines

Publication Ethics

Submitted Articles

JEL Codes


Publisher: Sosyoekonomi Society
Founded: 2005
ISSN: 1305-5577

April 2023, Vol. 31(56)

 

 

A New Approach to Sustainable Development: Analysis of the Environmental Phillips Curve Hypothesis

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yeni Bir Yaklaşım: Çevresel Phillips Eğrisi Hipotezinin Analizi

 

Tunahan HACIİMAMOĞLU

 

The Performance of Top Coronavirus Vaccine Stocks during COVID-19 Pandemic: A Multifractal Analysis

COVID-19 Pandemisinde En Üst Koronavirüs Aşı Hisselerinin Performansı: Çoklu Fraktal Analiz

 

Onur ÖZDEMİR

 

Regional Economic Growth and Financial Innovation: Perspectives from the Turkish Banking Sector

Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Finansal İnovasyon: Türk Bankacılık Sektöründen Perspektifler

 

Aynur KARAÇOBAN & Ömür SALTIK & Süleyman DEĞİRMEN

 

Tax Audit Efficacy in Türkiye

Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliği

 

Derya YAYMAN

 

Determining The Intermediate Role of Psychological Well-Being and Staff Empowerment in The Relationship Between Management

Support and Employee Performance

Yönetici Desteği ile Çalışan Performansı Arasındaki İlişkide Psikolojik İyi Oluş ve Personel Güçlendirmenin Aracı Etkisinin Belirlemesi

 

Ergün KARA & Makbule Hürmet ÇETİNEL

 

Investigating the Determinants of University Students Recycling Behaviour

Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Davranışlarının Belirleyicilerinin İncelenmesi

 

Açelya Gizem ÖKTEM & Shihomi ARA-AKSOY & Selcen ÖZTÜRK

 

Analysis of The Causality Relationship Among Digitalisation, Unemployment Rate, and Divorce Rates: A Research on Türkiye

Dijitalleşme, İşsizlik Oranı ve Boşanma Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

 

Pınar KOÇ & Kadriye İZGİ-ŞAHPAZ

 

An Analysis of the Relationship between Municipalities and NGOs in terms of Active Participation in Local Budgeting in Türkiye

Türkiye’de Yerel Bütçeleme Sürecinde Belediyeler ile STK’lar Arasındaki Aktif Katılımcılık İlişkisinin Analizi

 

Erdal EROĞLU & Mine AYDEMİR-DEV & Gülçin TUNÇ & Adnan GERÇEK

 

Girdi-Çıktı Analizinde Varsayımsal Çıkarma Yöntemi: Batı Akdeniz Bölgesinde (TR61) Sektörel Kapanmanın Etki Analizi

The Hypothetical Extraction Method (HEM) in Input-Output Analysis: The Impact Assessment of Sectoral Lockdowns for the Western

Mediterranean Region (TR61)

 

Zafer Barış GÜL & Şebnem ARIK & Mehmet KULA & Selim ÇAĞATAY & Mehmet Şükrü ERDEM

 

Aktivizm, Sosyal Kimlik Teorisi ve Marka: 8 Mart Kadınlar Günü Odağında Politik ve Protest Tüketici Kimlikleri

Activism, Social Identity Theory and Brand: Political and Protest Consumer Identities About March 8 Women's Day

 

Elif ÜSTÜNDAĞLI-ERTEN & İnanç KABASAKAL & Enes İNAN & Tehran ABDURRAHIMOV & Kaan GÖRGÜN

 

Korkunun Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Psikolojik Faktörler ile Yorumlanması: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

Examining the Effect of Fear on Investment Decisions and Interpreting It with Psychological Factors: A Research on Türkiye

 

Ahmet UĞUR & Nergis TOSUN

 

İlişkili Taraf İşlemleri ve Firma Değeri: Sürdürülebilirlik Performansının Aracı Etkisi

Related Parties Transactions and Firm Value: Intermediate Effect of Sustainability Performance

 

Utku ŞENDURUR & Bekir GEREKAN

 

Yapay Zekâ ve Pazarlama Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Publications in Artificial Intelligence and Marketing

 

Gül EKİNCİ & Fatma Gül BİLGİNER-ÖZSAATÇİ