Scientific, Peer Reviewed, Quarterly


Publisher: Sosyoekonomi Society
Founded: 2005
ISSN: 1305-5577

Submit Article

Home

Author Guidelines

Publication Ethics

Submitted Articles

JEL Codes

January 2024, Vol. 32(59)

 

 

Cultural and Generational Differences in Predicting Green Consumption: A Mediated Moderation Model

Yeşil Tüketimin Tahmin Edilmesindeki Kültürel ve Kuşaksal Farklılıklar: Aracı Düzenleyici Modeli

 

Hasan Selçuk ETİ

 

Understanding the Psychological and Financial Correlates for Consumer Credit Use

Tüketici Kredisi Kullanımının Altında Yatan Psikolojik ve Finansal Değişkenleri Anlamak

 

Tuna ÇAKAR & Türkay ŞAHİN & Seyit ERTUĞRUL & Alperen SAYAR

 

Küreselleşme, Hidroelektrik Enerji, Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonları ve Ekolojik Ayak İzi İlişkisinin ABD İçin Analizi:

Kesirli Fourier ADL Eşbütünleşme Yöntemi

The Analysis of Globalization, Hydroelectric Energy, Economic Growth, CO2 Emissions and Ecological Footprint Relationships for the USA:

Fractional Fourier ADL Cointegration Method

 

Ahmet KAMACI

 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Çevre Vergilerinin Çevre, Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Ampirik Analizi

Empirical Analysis of the Effects of Environmental Taxes on Environment, Economic Growth and Unemployment in European Union Countries

 

Sema DİRGEN-ÖZ & Hüseyin Güçlü ÇİÇEK

 

Finansal İstikrarsızlığın Kamu Bankalarının İstikrarına Etkisi: Bir PMG/ARDL Panel Yaklaşımı

The Effect of Financial Instability on the Stability of Public Banks: A PMG/ARDL Panel Approach

 

Mehmet Fatih ASLANTAŞ & Tuncer YILMAZ & Mehmet Fatih ÇAPANOĞLU

 

Çevre Vergileri, Karbon Emisyonu ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

The Relationship Between Environmental Taxes, Carbon Emissions and Economic Growth: An Analysis of OECD Countries

 

Füsun ÇELEBİ-BOZ & Tuğba ÖRS-ONUR

 

Dünyada Ulaştırma Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığının Gelişimi

Development of Public-Private Partnerships in the Transportation Sector in The World

 

Duran BÜLBÜL & Zehra AKGÜNGÖR

 

D-8 Ülkeleri İçin Karbondioksit Emisyonun Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi: Levenberg-Marquardt Algoritması

Forecasting Carbon Dioxide Emissions for D-8 Countries by Artificial Neural Networks: Levenberg-Marquardt Algorithm

 

Ayşe ÇAY-ATALAY