2020, Vol. 28(43)

Türkiye'de Hanehalkı Göreli Yoksulluğunu Etkileyen Faktörler: Lojistik Regresyon Analizi
Factors Influencing the Household Relative Poverty in Turkey: Logistic Regression Analysis

Nurgül EVCİM & Sevcan GÜNEŞ & Hacer Simay KARAALP-ORHAN
A Fiscal Space Analysis In Terms Of Turkey's Domestic Debt
Türkiye'nin İç Borcu Açısından Mali Alan Analizi

Süleyman KASAL & Özay ÖZPENÇE
Impact of Syrian Forced Migration on Turkish Economy
Suriye'den Zorunlu Göçün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Burçak Müge TUNAER-VURAL
Büyük Veri Setlerinde Üstel Mekânsal Matris Tanımı Yaklaşımı: İstanbul Ofis Piyasası Analizi
The Matrix Exponential Spatial Specification Approach for Big Datasets: The Analysis of Istanbul Office Market

Sinem Güler KANGALLI-UYAR
Explaining Tax Non-Compliance from a Neo-Institutionalist Perspective: Some Lessons from a Public Opinion
Survey in Turkey
Neo-Kurumsal Perspektif ile Vergi Uyumsuzluğunu Anlamak: Türkiye'deki Bir Kamuoyu Araştırmasından Bulgular

Ayşegül KAYAOĞLU & Colin C. WILLIAMS
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly