ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
2021, Vol. 29(49)

Cluster Analysis for Housing Market Segmentation
Konut Piyasası Bölümlendirmesinde Kümelenme Analizi

Shihomi ARA-AKSOY & Elena IRWIN
Middle Income Trap: The Ignored Role of Women
Orta Gelir Tuzağı: Kadınların Göz Ardı Edilen Rolü

Leyla Firuze ARDA-ÖZALP
The Mediating Role of Organizational Identification in the Effect of Perceived Organizational Support on Employee
Performance
Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü

Ergün KARA & Gülşen KIRPIK & Attila KAYA
İhracat Sürecindeki Profesyonel Ekiplerin, İhracat Yapan Firmaların Yaşadıkları Sorunlarla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir
Çalışma
An Empirical Study on the Relationship of Professional Teams in the Export Process with the Problems Experienced by Exporting Firms

Murat ARSLANDERE
Marka Değerinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinde Reklam Harcamalarının Aracı Rolü
The Mediating Role of Advertising Expenditures in The Relationship of Brand Value and Financial Performance

Emine Nihan CİCİ-KARABOĞA & Gamze ŞEKEROĞLU
İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye'den Ampirik Kanıtlar
Investigation of Momentum and Contrarian Anomalies in the Islamic Stocks: Empirical Evidence from Turkey

Oktay ÖZKAN & Recep ÇAKAR
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri ve Yurtiçi Yatırım İlişkisi: Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı
The Relationship Between Foreign Direct Investment Inflows and Domestic Investment in Turkey: Nonlinear ARDL Approach

Zuhal KURUL
Download Full Journal
Download by Articles