ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
2022, Vol. 30(53)

Estimating the Changes in the Number of Visitors on the Websites of the Tourism Agencies in the COVID-19 Process
by Machine Learning Methods
COVID-19 Sürecinde Turizm Acentelerinin Web Sitelerindeki Ziyaretçi Sayısındaki Değişimin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle
Tahmin Edilmesi

Mehmet KAYAKUŞ
For Generation Z: What Is the Underlying Reason Between Emotional Intelligence and Depression Relationship?
Z Kuşağı İçin: Duygusal Zekâ Özelliği ve Depresyon İlişkisinin Arkasında Yatan Sebep Nedir?

Ebru EVRENSEL-İNANÇ & Ceren AYDOĞMUŞ & Selin METİN-CAMGÖZ & Elif ÖZDİLEK
Women Labour: What Was It? What Is It Now? A Theoretical Analysis Based on Different Economic Perspectives
Kadın Emeği: Neydi, Ne Oldu? Farklı İktisadi Anlayışlar Temelinde Kuramsal Bir Analiz

Betül SARI-AKSAKAL
Determinants of the Export of Financial and Insurance & Pension Services
Finans ve Sigortacılık & Emeklilik Hizmetleri İhracatının Belirleyicileri

Melek KAYA & Hakan TUNAHAN & Halil ŞİMDİ
The Mediating Role of Communication and Performance Perception in the Effect of Organisational Culture on Knowledge
Sharing: A Research on Higher Education Institutions in Turkey
Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımına Etkisinde İletişim ve Performans Algısının Aracı Rolü: Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Bir
Araştırma

Mehtap ARAS & Ayşe Elif YAZGAN
Funded Pensions and Ageing: An Empirical Investigation
Fon Biriktirim Sistemi ve Yaşlanma: Ampirik Bir İnceleme

Çağaçan DEĞER
The Link between Asset Value and Fear Sentiment during Covid-19 Pandemic
Covid-19 Pandemisi Boyunca Varlık Değeri ve Korku Hissiyatı Arasındaki Bağlantı

İsmail CANÖZ
Investigation of the Studies in the Field of Banking Risk Management via the Social Network Analysis
Bankacılık Risk Yönetimi Alanındaki Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Furkan YILDIRIM
Examining The Effects of Authentic Leadership on Information, Identity, Commitment and Job Performance
Otantik Liderliğin Bilgi, Kimlik, Bağlılık ve İş Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Zafer ADIGÜZEL & Yashar SALAMZADEH & Fatma SÖNMEZ-ÇAKIR
The Dynamics of Household Food Insecurity in Turkey
Türkiye'de Hanehalkı Gıda Güvensizliğinin Dinamikleri

Özlem İPEK
Customer Dissatisfaction and Responses: Moderator Roles of Blame Attribution and Negative Word of Mouth
Müşteri Tatminsizlik Düzeyi ve Tepkileri: Firmayı Suçlama Düzeyi ve Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişimin Düzenleyici Etkileri

Beyza GÜLTEKİN & Ayşe Yazgülü GÜVERCİN
A Study on Consumer Animosity, Negative WOM (nWOM), and Boycott Behaviours of Rival Football Fans
Rakip Futbol Taraftarlarının Tüketici Düşmanlığı, Negatif Ağızdan Ağıza İletişim (nWOM) ve Boykot Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Talha BAYIR & Hasan OSMANOĞLU
The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance
İslâmi Bankacılık Sektörünün Performansında Şeriat Hedefleri ve Kârlılık Oranı İlişkisi

Lucky NUGROHO
Türkiye'de Gelir, Meslek ve Eğitimin Hanehalkı Sigara Tüketimi Üzerindeki Etkisi
The Effects of Income, Occupation and Education on Household Cigarette Consumption in Turkey

Candan YILMAZ-UĞUR & Naci Tolga SARUÇ
BRICS-T Ülkelerinde Makroekonomik Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Panel Veri Analiz Uygulaması
The Effect of Macroeconomic Variables on Foreign Direct Investments in BRICS-T Countries: A Panel Data Analysis Application

Erhan DUMAN
OECD Ülkelerinde Mali Yerelleşmenin Belirleyenleri
Determinants of Fiscal Decentralization in OECD Countries

Tuğba BERÇİNTÜRK & Ahmet Burçin YERELİ
Yeni Ekonomi Sosyolojisinde Sosyal Yapı: Eleştirel Realist Bir Kritik
Social Structure in New Economic Sociology: An Evaluation Through a Critical Realist Approach

Fatma Esra SOYLU
Mali Konsolidasyon Programlarının Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: PIIGS Ülkelerine Yönelik Panel Veri
Analizi
The Impact of Fiscal Consolidation Programs on Private Consumption Expenditures: Panel Data Analysis for PIIGS Countries

Ebru YALÇIN & Hatice DAYAR
İş İlişkileri Bağlamında Sanatçı Hakları: Kanada Örneği
Artist Rights in the Context of Business Relations: The Canadian Case

Zeynep HOŞ
Finansal Verilere Dayalı Marka Değeri Belirlemeye Yönelik Yapay Zekâ Temelli Ampirik Bir Çalışma
An Empirical Study Based on Artificial Intelligence for Determining Brand Value Based on Financial Data

Hasan ŞENGÜLER & Mehmet Nuri İNEL
 
 
Download Full Journal
Download by Articles