ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
2021, Vol. 29(48)

An Evaluation on GATT, WTO's Agreement on Safeguards and Dispute Settlement Procedure
GATT, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması'na İlişkin Bir Değerlendirme

Volkan SEZGİN
Effect of Envy and Altruism on Conspicuous Consumption Orientation: A Research in Kırıkkale
Haset ve Özgeciliğin Gösteriş Odaklı Tüketime Etkisi: Kırıkkale'de Bir Araştırma

İbrahim BOZACI
The Impact of Media and Cultural Beliefs on Women Participation in Sports in Turkey: The Challenges facing Turkish
Women in Professional Sports
Medya ve Kültürel İnançların Türkiye'de Kadınların Spora Katılımı Üzerindeki Etkisi: Profesyonel Sporda Türk Kadınlarının Karşılaştığı
Zorluklar

Meltem İNCE-YENİLMEZ
Bilecik Şehrinin Sosyoekonomik Gelişmişlik Profilinin Mekânsal Analizi
Spatial Analysis of The Socio-Economic Development Profile of Bilecik City

Öznur AKGİŞ-İLHAN & Erdal KARAKAŞ
Türkiye'deki Kira Sertifikası (Sukuk) İhraçlarının Büyüme Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Analiz: 2010-2019
An Empirical Analysis Regarding the Effect of Sukuk Outstanding's on Growth in Turkey: 2010-2019

Zeyneb Hafsa ORHAN & Nurullah TIRMAN
Kayıt Dışı İstihdama Neden Olan Faktörlerin DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of The Factors Which Cause the Informal Employment by DEMATEL Based Analytical Network Process Method

Gözde KOCA & Özüm EĞİLMEZ & Suna GÜLER
İktisat Fizik Etkileşimi Bağlamında Ekonofizik ve Gelir Dağılımı
Econophysics and Income Distribution: In the context of Economics and Physics Interaction

Mehmet ÖZYİĞİT & İsmail MAZGİT
Türkiye'nin Kalkınmasında Bir Adım Olarak Teknoparkların Etkin İşleyişi
Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

Sabahattin Tuğrul İMER & Mustafa Kemal ÖKTEM & Osman Tolga KASKATI
Download by Articles