2020, Vol. 28(46)

Are Shadow Economy and Corruption in US States Substitutive or Complementary? An Empirical Investigation
ABD'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk Birbirinin Yerine Mi Geçer Yoksa Birbirini Mi Tamamlar? Ampirik Bir Çalışma

Omer GOKCEKUS & Friedrich SCHNEIDER
Examining the Economic Burden of Out-of-Pocket Health Expenditures for Households in Different Socio-
Economic Groups in Turkey
Türkiye'de Farklı Ekonomik Gruptaki Hanehalkları için Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Ekonomik Yükünün
İncelenmesi

Gökçe MANAVGAT & Fatih SAYGILI & Martine AUDIBERT
Syrian Refugees in the Turkish Labour Market: A Socio-Economic Analysis
Türkiye'de İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler: Sosyoekonomik Bir Analiz

Luis PINEDO-CARO
External Audit and Asymmetric Information Problem: Alternative Framework in Public Banking
Dış Denetim ve Asimetrik Bilgi Sorunsalı: Kamu Bankacılığında Alternatif Çerçeve

Seda SÖNMEZ-ÖZEKİCİOĞLU & Filiz YETİZ
Environmental Disclosure: Determinants and Effects on Financial Performance? An Empirical Evidence from
Turkey
Çevresel Açıklama: Belirleyiciler ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri? Türkiye'den Ampirik Bir Kanıt

Ismail KALASH
Türkiye'de Finansal İstikrarın Reel Ekonomiye Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Modellemelerine
Dayalı Olarak
The Impact of Financial Stability on Real Economy in Turkey: Based on Linear and Non-Linear ARDL Models

Mesut Alper GEZER & Ramazan KILIÇ
Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine
Bir Karşılaştırma
A Comparison on Conventional and Unconventional Monetary Policy Strategies in the Context of International
Transmission Channel

Durmuş Çağrı YILDIRIM & Buket KIRCI-ALTINKESKİ
Türkiye'de Bölgesel Konut Piyasası: Düzey-2 Bölgeleri İçin Yakınsama Analizi
Regional Housing Market in Turkey: Convergence Analysis for NUTS-2

Ali YILDIRIM & Ayten Ayşen KAYA
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly