2019, Vol. 27(41)

Determinants of Health Behaviors and Obesity in Turkey
Türkiye'de Sağlık Davranışlarını ve Obeziteyi Belirleyici Faktörler

Aysıt TANSEL & Deniz KARAOĞLAN
Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi
The Effect of Social Networks on Financial Literacy

Müge ÇETİNER & Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK
Türkiye'de Alkol Katılım ve Tüketim Kararları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
An Empirical Study on Alcohol Participation and Consumption Decision in Turkey

Egemen İPEK
OECD Ülkelerinde Yükseköğretimde Etkinlik Değişimi: 2000-2012 Dönemi için Malmquist Toplam Faktör
Verimlilik Endeksi Uygulaması
Efficiency Changes in Higher Education in OECD Countries: Implementation of Malmquist Total Factor Productivity Index
for 2000 and 2012 Period

Mehmet Cahit GÜRAN & Emine AYRANCI
OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Kamu-Özel Bileşenleri Yakınsıyor Mu? Doğrusal Olmayan Panel Birim
Kök Testi Bulguları
Are Public-Private Components of Health Care Expenditures Converging Among OECD Countries? Evidence from a
Nonlinear Panel Unit Root Test

Gülsüm AKARSU & Reyhan CAFRI & Hanife BIDIRDI
Kurumsal Kalite ve Finansal Riskin Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Etkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme
The Influence of Institutional Quality and Financial Risk on Stock Market Index: An Empirical Study for Turkey

Yüksel İLTAŞ & Gülbahar ÜÇLER
Neoliberal Politikaların Türkiye'de Kadın İstihdamına Etkisi
The Impact of Neoliberal Policies on Women's Employment in Turkey

Şeyda GÜDEK-GÖLÇEK
An Investigation of the Palma Ratio for Turkey Both on National and Regional Level
Türkiye İçin Palma Oranının Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Analizi

Emine TAHSİN
How Do Informal Social Networks Impact on Labor Earnings in Turkey?
Türkiye'de Enformel Sosyal Çevre İşgücü Kazançlarına Nasıl Etkide Bulunmaktadır?

Bengi YANIK-İLHAN & Ayşe Aylin BAYAR & Nebile KORUCU-GÜMÜŞOĞLU
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly