2018, Vol. 26(37)

Commons ve Mitchell'in "İktisat" ve "Birey" Anlayışları
The Conceptions of "Economics" and "Individual" in Commons and Mitchell

Hüsnü BİLİR
Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: MENA Ülkeleri Üzerine
Bir Panel Regresyon Analizi
The Impact of Health Expenditures on Economic Growth in Health Management: A Panel Regression Analysis on MENA
Countries

Deniz GÜVEN & Türker ŞİMŞEK & Ahmet GÜVEN
İstanbul'da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Creative Class Education and Industry Practises in Istanbul

Ebru KERİMOĞLU & Büşra GÜVEN-GÜNEY
Çalışanların İş Güvencesizliği Algısı: Ebeveyn Olan ve Olmayan Çalışanlar Arasındaki Farklılıklar
Job Insecurity Perceptions of Employees: The Differences between Employees with and without Parenting
Responsibilities

Anıl BOZ-SEMERCİ
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly