2020, Vol. 28(44)

A Multivariate Investigation of Overall Happiness, Job Satisfaction and Income Satisfaction of Women and Men
in Turkey
Türkiye'de Kadın ve Erkeklerin Mutluluk, İş Tatmini ve Gelir Tatmininin Çok Değişkenli Bir Analizi

Aslı ERMİŞ-MERT
Gelişmekte Olan Ülkelerde Demokrasinin Ekonomik Büyümeye Etkisi
The Effect of Democracy on Economic Growth in Developing Countries

Asiye TÜTÜNCÜ
Revisiting the Finance-Growth Nexus in Turkey: Bayer-Hanck Combined Cointegration Approach over the
1970-2016 Period
Türkiye'de Finans-Büyüme Bağıntısının Yeniden Değerlendirilmesi: 1970-2016 Dönemi için Bayer-Hanck Bileşik
Eşbütünleşme Yaklaşımı

Onur ÖZDEMİR
Türkiye'de 1974-2016 Döneminde Yapısal Kırılma Altında Kişi Başına Reel Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırımlar,
Ticari Açıklık ve Karbon Emisyonları Arasındaki İlişki
The Relationship between Real Per Capita Income, Foreign Direct Investment, Trade Openness and Carbon Emissions
Under Structural Break in Turkey for the Period of 1974-2016

Salih ÖZTÜRK & Selin SAYGIN
The Effect of International Trade on Employment in Turkey
Türkiye'de Uluslararası Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi

Seren SAVACI & Ayşe Dilek SEYMEN
Fiscal Decentralization with a Redistribution Rule vs. Fiscal Centralization
Mali Merkezîleşme ile Yeniden Dağıtım Kuralı altında Mali Yerelleşmenin Karşılaştırılması

Zeynep Burcu BULUT-ÇEVİK
Yenilikçi Girişimciliğin Oyun Sahası: Kurumsal Yapının Kadın Girişimciliğine Etkisi
The Playing Field of Innovative Entrepreneurship: A Multilevel Analysis of Institutional Effects on Female Entrepreneurship

Mehmet Nasih TAĞ & Duygu HIDIROĞLU
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly