2018, Vol. 26(38)

Firmalarda Nakit Dönüş Süresinin Sermaye Yapısına Etkisi: BİST'e Kayıtlı Çimento Sektörü Üzerine Bir
İnceleme
The Effect of Cash Conversion Cycle on the Companies' Capital Structure: An Investigation on BİST Listing Cement
Sector Companies

Tuba DERYA-BASKAN & İlkut Elif KANDİL-GÖKER
Efficiency of Investments in Regional Airports in Poland
Polonya'da Bölgesel Düzeydeki Özel Havalimanı Yatırımlarının Etkinliği

Aleksandra GÓRECKA & Joanna BARAN
Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
Regulation and Independent Regulatory Authority for Electricity Energy Market: The Case of Turkey

Özgür Emre KOÇ & Mustafa Alpin GÜLŞEN
Kuruluşundan Günümüze Türkiye'de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımının Analizi
The Analysis of Tax Burden and Income Distribution in Turkey during the Republican Era

Hakan AY & Mehmet Latif HAYDANLI
Development of the Banking System in Kyrgyzstan: An Historical Review and Current Challenges
Kırgızistan'da Bankacılık Sisteminin Gelişimi: Tarihsel İnceleme ve Güncel Sorunlar

Dastan ASEİNOV & Kamalbek KARYMSHAKOV
Determinants of Bank Stability: A Financial Statement Analysis of Turkish Banks
Banka İstikrarının Belirleyicileri: Türkiye'deki Bankaların Mali Tabloları Üzerinde Bir İnceleme

Gamze Öztürk DANIŞMAN
Engel Yasası'nın Türkiye Sınaması ve Gıda Talebinin Gelir Esnekliği: Gıda Harcamalarının Bütçe Payının Hane
Profili ve Toplam Harcama ile İlişkisi (2003-2013)
Testing the Engel Law for Turkey and Income Elasticity of Food Demand: Relationship of Budget Share of Food
Expenditure with Household Profile and Total Expenditure (2003-2013)

Gökhan AYKAÇ
Üniversite Öğrencilerinin Naylon Poşet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik
Modellemesiyle Araştırılması
Investigation of Attitudes and Behaviours of University Students on the Use of Plastic Bags by Structural Equation
Modelling

Hüseyin GÜRBÜZ & Veysel YILMAZ
Türkiye Orta Gelir Tuzağından Kaçabilir mi? İktisadi Gelişmeye Kurumsalcı Bir Yaklaşım
Can Turkey Escape the Middle-Income Trap? An Institutional Approach to Economic Development

Tekin KÖSE & Kürşat ÇINAR
Fatality Fire of the Unemployment Hills: Fatality Tendency and Job Search Tools
İşsizlik Dağının Kaderci Ateşi: Kadercilik Eğilimi ve İş Arama Yöntemleri

Kamil ORHAN
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly