2019, Vol. 27(40)

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı: Lider Ülkeler ve Türkiye Analizi
High Technology Exports: The Analysis for Leader Countries and Turkey

Sevcan GÜNEŞ & Tuğba AKIN
Empirical Evidence on the US Labour Market Hysteresis: New Keynesian Wage Phillips Curve (1990-2014)
ABD İşgücü Piyasasında Histeresi Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Yeni Keynesyen Ücret Phillips Eğrisi (1990-2014)

Leyla BAŞTAV
International Trade and Terror Relationship in Turkey
Türkiye'de Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi

Şennur SEZGİN
Türkiye'de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular
Characteristic of Time-based Underemployment in Turkey: Findings from the Household Labour Force Surveys

Ayhan GÖRMÜŞ
Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması
The Factors Affecting Capital Structure of Firms: The Application of Iron and Steel Industry

Yakup SÖYLEMEZ
Minskyen Finansal Kırılganlık Hipotezi ve Post Keynesyen Temelleri: Teorik Bir Yaklaşım
Minskian Financial Instability Hypothesis and Its Post Keynesian Roots: A Theoretical Approach

Ömer Tuğsal DORUK & Yusuf Can ŞAHİNTÜRK
External Debt and Economic Growth in Turkey: An Empirical Analysis
Türkiye'de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Tuncer GÖVDELİ
The Relationship between Unemployment and Growth: Evidence from Turkish Manufacturing Industry
?ºsizlik ve Büyüme Aras?ndaki ?liºki: Türk ?malat Sanayi Örne?i

Özge BARIª-TÜZEMEN & Samet TÜZEMEN
İslam İktisadında Devletin Temel İşlevleri: İnsan Merkezli İktisadi İlkeler
The Main Functions of the State in Islamic Economics: Human Centred Economic Principles

Arif ERSOY & Merve Büşra ALTUNDERE-DOĞAN
İngiltere Kamu İç Denetim Sisteminde Merkezileşme ve Devlet İç Denetim Ajansının Kurulması
Centralization of the Public Internal Audit System in England and Establishment of the Government Internal Audit Agency

Halis KIRAL & İlhan HATİPOĞLU
Krizden Demokratik Çıkış: İzlanda Siyasetinde 2008-2017 Arası Gelişmeler
Democratic Exit from the Crisis: The Developments in Iceland Politics between 2008-2017

Yavuz YILDIRIM
Social Capital and Turkish-German Academic Linkages
Sosyal Sermaye ve Türk-Alman Akademik Bağlantıları

Yeşim KUŞTEPELİ & Sedef AKGÜNGÖR & Yaprak GÜLCAN
Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri
Behavioral Approach to Tax Compliance Process: Taxpayer Behaviors and Typologies

Serdar ÇİÇEK & Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Elif Ayşe ŞAHİN-İPEK
Mali Alan Ölçümünde Kullanılan Ostry vd. Yaklaşımı'nın Kuramsal Temeli
Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach

Fatih AKBAYIR & Ahmet Burçin YERELİ
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly